woensdag 10 mei 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentTer inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan ‘Rhijnkade fase 3’

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ​ met identificatiecode NL.IMRO.0579.BPRhijnkadef3-ON01, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van ​11 mei 2023 tot ​22 juni 2023 ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen ter inzage via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.oegstgeest.nl/terinzage.

Het ontwerpbestemmingsplan Rhijnkade fase 3 betreft de realisatie van een woontoren van 40 meter hoog met hierin 90 appartementen. De 90 appartementen bestaan uit 72 appartementen in het sociale segment en 18 in het middeldure segment. Op het buitenterrein zijn 54 parkeerplaatsen geprojecteerd. Qua ontsluiting zal het gebouw aan de zuidkant ontsluiten op de bestaande Oude Rhijnhofweg.

Rhijnkade fase 3 is het laatste onderdeel van het plangebied Rhijnkade. Door de ontwikkelende partij is in nauwe samenwerking met de gemeente Oegstgeest een gebiedsplan gevormd. Onderdeel van dit plan zijn Rhijnkade fase 1, 2 en 3. Doordat het gewenste aantal woningen de maximum overschrijdt en de gebouwhoogte afwijkt van het vigerende bestemmingsplan ‘Oegstgeest aan de Rijn’ is er voor gekozen om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Via een Nota van Uitgangspunten heeft de raad ingestemd met de voorgestelde wijzigingen.

Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan is gelegen aan de westelijke rand van de gemeente Oegstgeest. Het plangebied maakt onderdeel uit van het beoogde woongebied Rhijnkade. Aan de westzijde wordt het begrensd door de Oude Rijn met aanliggen Valkenburg (gemeente Katwijk). Aan de oostzijde van het plangebied loopt de Rhijnhofweg. Aan de noordkant de nog te realiseren Binnenrijn en de ontwikkeling Rhijnkade fase 2. Onderdeel van dit plan is de realisatie van een woontoren van 18,5 meter hoog. De zuidzijde wordt begrensd door de N206 en de Torenvlietbrug.

Zienswijzen

Gedurende deze termijn kan een ieder gemotiveerd zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dit kan mondeling, maar wij geven de voorkeur aan een schriftelijk zienswijze. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme zienswijzen nemen wij niet in behandeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de gemeenteraad van Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, o.v.v. Z/22/159522 / zienswijze Rhijnkade fase 3. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met een medewerker van Team Ruimte via 14071.