woensdag 10 mei 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentTer inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan ‘Rhijnkade fase 2’

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ​ met identificatiecode NL.IMRO.0579.BPRhijnkadef2-ON01, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van ​11 mei 2023 tot ​22 juni 2023 ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen ter inzage via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.oegstgeest.nl/terinzage.

Het ontwerpbestemmingsplan Rhijnkade fase 2 betreft de realisatie van een woontoren van 18,5 meter hoog met hierin 24 appartementen verdeeld over zes bouwlagen. In de eerste bouwlaag zijn bergingen voorzien en 13 parkeerplaatsen. Op het buitenterrein zijn 24 parkeerplaatsen geprojecteerd en aan de noordkant van het terrein liggen nog eens 6 parkeerplaatsen. Qua ontsluiting zal het gebouw aan de noordkant ontsluiten op de bestaande Rhijnhofweg.

Rhijnkade fase 2 is onderdeel van het plangebied Rhijnkade. Door de ontwikkelende partij is in nauwe samenwerking met de gemeente Oegstgeest een gebiedsplan gevormd. Dit zijn Rhijnkade fase 1, 2 en 3. Doordat het gewenste maximum aantal woningen en de gebouwhoogtes afwijken van het vigerende bestemmingsplan ‘Oegstgeest aan de Rijn’ is er voor gekozen om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Via een Nota van Uitgangspunten heeft de raad ingestemd met de wijzigingen.

Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan is gelegen aan de westelijke rand van de gemeente Oegstgeest. Het plangebied bestaat uit het beoogde woongebied Rhijnkade. Aan de westzijde wordt het begrensd door de Oude Rijn met aanliggend Valkenburg (gemeente Katwijk). Aan de oostzijde van het plangebied loopt de Rhijnhofweg. Aan de noordkant de ontwikkeling Rhijnkade fase 1 die nu in aanbouw is. De zuidzijde wordt begrensd door Rhijnkade fase 3, onderdeel van dit plan is de realisatie van een woontoren van 40 meter hoog en het aansluiten van de Binnenrijn op de Oude Rijn.

Zienswijzen

Gedurende deze termijn kan een ieder gemotiveerd zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dit kan mondeling, maar wij geven de voorkeur aan een schriftelijk zienswijze. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme zienswijzen nemen wij niet in behandeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de gemeenteraad van Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, o.v.v. Z/22/159521/ zienswijze Rhijnkade fase 2. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met een medewerker via 14071.