donderdag 7 april 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Subsidieregeling lokaal sportakkoord Oegstgeest 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest;

gelet op het bepaalde in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Oegstgeest 2015;

gelet op het beleidsplan Sociaal Domein 2021-2024 ‘Samen Oegstgeest!’;

gelet op het Sportakkoord Oegstgeest 2019-2024 ‘Oegstgeest beweegt’;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende nadere regeling

SUBSIDIEREGELING LOKAAL SPORTAKKOORD OEGSTGEEST 2022

Artikel 1. Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders

 • 2.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening Oegstgeest 2015

 • 3.

  Lokaal Sportakkoord: een set afspraken tussen de gemeente en diverse partijen uit het Oegstgeester sportlandschap over hoe zij met elkaar ambities op het gebied van sport en beweging binnen de gemeente Oegstgeest willen bereiken, vastgelegd in het Sportakkoord Oegstgeest 2019-2024 ‘Oegstgeest Beweegt’

 • 4.

  Kerngroep Sportakkoord: een overlegorgaan waarin de gemeente en het Oegstgeester sportlandschap gelijkwaardig zijn vertegenwoordigd

 • 5.

  Oegstgeester sportvereniging: een in de gemeente Oegstgeest gevestigde en actieve amateursportorganisatie zonder winstoogmerk aangesloten bij een erkende landelijke sportbond.

Artikel 2. Reikwijdte

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op het verstrekken van subsidie door het college ter uitvoering van de ambities geformuleerd in het lokaal Sportakkoord:

  • 1.

   het stimuleren van inclusief sporten en bewegen;

  • 2.

   het in stand houden en verbeteren van de diversiteit, capaciteit, kwaliteit van en deelname aan amateursport;

  • 3.

   het verder uitbouwen van de preventieve waarde van (verenigings)sport;

  • 4.

   het toekomstbestendig maken van sportverenigingen;

  • 5.

   het verduurzamen van sportaccommodaties.

 • 2.

  Aanvragers komen, op grond van deze regeling, in aanmerking voor subsidie van initiatieven die bijdragen aan minimaal één van de in het vorige lid van deze regeling genoemde ambities en die voldoen aan de voorschriften en bepalingen van deze regeling en van de ASV.

Artikel 3. Initiatieven

 • 1.

  Subsidie kan op basis van deze regeling worden toegekend aan drie soorten initiatieven:

  • 1.

   een activiteit (of een coherente serie van ten hoogste vijf activiteiten) gericht op sport en beweging;

  • 2.

   het aanschaffen van sport- en spelmaterialen;

  • 3.

   een investering in een Oegstgeester sportvereniging of haar accommodatie.

 • 2.

  Tot een activiteit wordt gerekend, een activiteit of een coherente serie van maximaal vijf activiteiten die:

  • 1.

   gericht is op sport en beweging; en

  • 2.

   een openbaar karakter heeft voor inwoners van Oegstgeest; en

  • 3.

   plaatsheeft in 2022; en

  • 4.

   plaatsheeft binnen de gemeente Oegstgeest; en

  • 5.

   voor zover als relevant in samenwerking wordt uitgevoerd met een Oegstgeester sportvereniging.

 • 3.

  Sport- en spelmaterialen materialen die in aanmerking komen voor subsidie zijn:

  • 1.

   Sport- en spelmaterialen aangeschaft in 2022; en

  • 2.

   Sport- en spelmaterialen ter bevordering van artikel 2.1.1; en

  • 3.

   Sport- en spelmaterialen aangeschaft door een Oegstgeester sportvereniging; en

  • 4.

   Sport- en spelmaterialen relevant voor de sport beoefend door sportvereniging; en

  • 5.

   Sport- en spelmaterialen die breedtesportdeelname bevorderen, anders dan de standaard inventaris van de sportvereniging.

 • 4.

  Tot een investering in Oegstgeester sportvereniging of haar accommodatie wordt gerekend, een investering waarvan:

  • 1.

   de financiële verplichting aan is of wordt gegaan in 2022; en

  • 2.

   de uitvoering is/ wordt gestart in 2022.

Artikel 4. Subsidievorm

Subsidiëring op basis van deze regeling geschiedt eenmalig per initiatief.

Artikel 5. Subsidieplafond

 • 1.

  Het totaal beschikbare bedrag voor deze regeling is € 39.528,- behoudens landelijke wijzigingen daaromtrent.

 • 2.

  Activiteiten maken aanspraak op volledige subsidiëring met een maximum van € 1500,- per initiatief.

 • 3.

  Aankopen van sport- en spelmaterialen maken aanspraak op volledige subsidiëring met een maximum van € 1000,-.

 • 4.

  Investeringen maken aanspraak op subsidiëring tot 50% van de investering met een maximum van € 3000,-.

Artikel 6. Aanvraagtermijn

 • 1.

  Subsidieaanvragen voor activiteiten in de zin van artikel 3 van de regeling dienen uiterlijk vijf weken voordat de uitvoering van de activiteit waarop de subsidie betrekking heeft te zijn ingediend.

 • 2.

  Subsidieaanvragen voor aanschaf van sport- en spelmaterialen en investeringen in de zin van artikel 3 van de regeling dienen uiterlijk 31 december 2022 te zijn ontvangen.

Artikel 7. Behandeling van de aanvraag

 • 1.

  De Kerngroep wordt binnen twee weken na ontvangst van een volledige aanvraag gehoord. Er wordt uiterlijk drie weken na het horen door de Kerngroep beslist.

 • 2.

  Toekenning van subsidieaanvragen wordt gedaan door het College.

 • 3.

  Behandeling van de aanvraag geschiedt op basis van het first come first serve principe.

 • 4.

  Toekenning geschiedt zolang en voor zover er budget beschikbaar is.

Artikel 8. Weigeringsgronden

De subsidie kan in ieder geval -naast het bepaalde in artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening- geheel of gedeeltelijk worden geweigerd, indien:

 • a.

  de subsidieaanvraag grotendeels de reguliere persoon- of organisatiekosten van de aanvrager betreft;

 • b.

  subsidie wordt gevraagd voor aanschaf van consumpties, attenties en geschenken;

 • c.

  voor de subsidiabele kosten subsidie kan worden of werd verstrekt op grond van een andere rijks-, provinciale-, of gemeentelijke subsidieregeling;

 • d.

  de kosten van de activiteiten niet in redelijke verhouding staan tot het aantal te bereiken personen;

 • e.

  meer dan de helft van de verstreken tijd van de uitvoering van de activiteit niet plaatsvindt in het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 9. Verantwoording

In afwijking van de ASV kan het college een verantwoording aanvragen van de verleende subsidie.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling lokaal sportakkoord Oegstgeest 2022.

 • 2.

  De subsidieregeling treedt in werking de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

 • 3.

  Deze regeling geldt tot en met 31 december 2022.

Aldus besloten in de vergadering van 29 maart 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest,

J. Versluis

secretaris

E. Jaensch

burgemeester