woensdag 9 augustus 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
andere voorlichtingsinformatieKennisgeving voornemen verhuurovereenkomst sportkantine De Cuyl aan de Voscuyl 36 te Oegstgeest

 

De gemeente Oegstgeest maakt hierbij bekend dat zij voornemens is om een huurovereenkomst aan te gaan met een exploitant ten behoeve van sportkantine De Cuyl gelegen in de sporthal De Cuyl, staande en gelegen aan de Voscuyl 36 te Oegstgeest.

Alvorens de gemeente overgaat tot het sluiten van een overeenkomst heeft zij via een tussenpersoon een openbare aanbieding gedaan van het gehuurde aan de markt en is met betrekking tot het aantal respondenten een selectieprocedure doorlopen. Op deze wijze hebben alle serieuze gegadigden de mogelijkheid gehad om mee te dingen naar deze overeenkomst c.q. is getracht om zo gelijke kansen te creëren voor iedere belanghebbende. Onderhavige exploitant is naar voren gekomen als meest gerede kandidaat op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria met betrekking tot de ingebruikgeving van dit object.

Termijn reactie

Indien u wilt reageren op dit voornemen tot verhuur, dient u zich binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie per e-mail te melden en beargumenteerd aan te geven waarom u van mening bent ook een serieuze gegadigde te zijn. U kunt hiervoor contact opnemen via: vastgoed@oegstgeest.nl o.v.v. sportkantine De Cuyl. Na het verstrijken van voornoemde periode is het niet meer mogelijk om door het sturen van een reactie in aanmerking te komen voor deze overeenkomst. Vragen over deze bekendmaking kunt u ook sturen naar het genoemde e-mailadres, eveneens o.v.v. sportkantine De Cuyl. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie, zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

De gemeente behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst. Aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.