woensdag 8 maart 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieKennisgeving voornemen tot verkoop gemeentegronden

 

De gemeente Oegstgeest maakt hierbij bekend dat zij voornemens is om de groenstrook kadastraal bekend gemeente Oegstgeest sectie A met perceelnummer 2892 te verkopen aan de eigenaar van Cornelis Dopperlaan 22. Deze groenstrook grenst aan de tuin van de eigenaar van voornoemd adres en betreft snippergroen. Bij verkoop van gronden moet de gemeente een selectieprocedure doorlopen om serieuze gegadigden mee te laten dingen en zo gelijke kansen te creëren. Een selectieprocedure kan echter achterwege blijven, indien bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria en gelet op beleidsdoelstellingen slechts één reële gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. Het voornemen om het voornoemde groenstrook aan de aangrenzende eigenaar te verkopen is gebaseerd op de hiernavolgende argumentatie.

 

Eén serieuze gegadigde

Aangezien de betreffende groenstrook een oppervlakte heeft van circa 17 vierkante meter en grenst aan de tuin c.q. erf van de betreffende koper, komt de groenstrook in aanmerking als snippergroen waarop de Nota Snippergroenbeleid 2013 van de gemeente Oegstgeest van toepassing is. Conform het uitgiftebeleid wordt snippergroen enkel en alleen verkocht aan de aangrenzende eigenaar en tevens onder bepaalde voorwaarden, waarvoor verwezen wordt naar betreffende beleid. De aangrenzende eigenaar wordt dan ook aangeduid als enige serieuze gegadigde en komt om die reden dan ook in aanmerking voor aankoop van de snippergroenstrook.

 

Termijn reactie

Indien u wilt reageren op dit voornemen tot verkoop, dient u zich binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie per e-mail te melden en beargumenteerd aan te geven waarom u van mening bent ook een serieuze gegadigde te zijn. U kunt hiervoor contact opnemen via: vastgoed@oegstgeest.nl o.v.v. Cornelis Dopperlaan 22.

Informatie

Voor nadere informatie vraag naar de medewerker van de afdeling Beheer en Onderhoud vastgoed.