woensdag 1 november 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningKennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bijenstal op een perceel, kadastraal bekend, sectie OGT00A, nr. 2776, gelegen nabij de begraafplaats van de Groene Kerk aan Haarlemmerstraatweg 6 in de gemeente Oegstgeest

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij heeft besloten voor de volgende omgevingsaanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

- sectie OGT00A, nr.2776, gelegen aan Haarlemmerstraatweg 6 nabij de Groene Kerk (28-08-2023/ Z/23/176857)

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.