woensdag 14 februari 2024
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningKennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een natuurvriendelijke oever op een perceel, kadastraal bekend, sectie OGT00 B 3652 nabij Willibrordlaan in de gemeente Oegstgeest

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij heeft besloten voor de volgende omgevingsaanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

- sectie OGT00 B 3652 – aanleg natuurlijke oever (Z/23/183767)

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.