dinsdag 25 oktober 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingGemeente Oegstgeest – Aanwijzingsbesluit toezichthouders

De burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het zijn bevoegdheid als bestuursorgaan betreft;

 

Overwegende dat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften;

 

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

 

Dat de burgemeester dan wel het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft toezichthouders aan te wijzen, die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettig voorschrift zijn belast;

 

BESLUITEN:

 

De volgende personen met directe ingang aan te wijzen tot toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, en als zodanig belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in dit besluit genoemde wetten, op basis daarvan vastgestelde en vast te stellen AmvB’s en verordeningen:

 

 • De (externe) toezichthouders Wabo van team ruimte

Hiertoe het volgende aanwijzingsbesluit vast te stellen:

Artikel 1

De toezichthouder is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de;

 

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • Wet ruimtelijke ordening;

 • Woningwet;

 • Welstandsnota;

 • Gemeentelijke bouwverordening;

 • Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 • Leegstandwet;

 • Huisvestingswet;

 • Erfgoedwet;

 • Wet Natuurbescherming;

 • Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest;

 • Verordening fysieke leefomgeving;

 • Woonschepenverordening;

 • Bomenverordening Oegstgeest;

 • Huisvestingsverordening gemeente Oegstgeest.

Artikel 2

Aan de toezichthouder wordt, ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder artikel 1 genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”.

Artikel 3

De aanwijzing als toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het inhuurcontract.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking en vervangt het (oude) aanwijzingsbesluit toezichthouders van de gemeente Oegstgeest van 12 juli 2022. Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan betrokkenen en middels publicatie in het elektronisch gemeenteblad. Deze aanwijzing geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Oegstgeest.

Oegstgeest 18 oktober 2022

Namens het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Dhr. C.W.J. Schrieks

Manager ruimte