donderdag 22 december 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest;

gelet op artikel 11, 13 en 20 van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2020

 

b e s l u i t:

 

 

Vast te stellen het

 

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2023

 

Inhoud

 

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget maatwerkvoorzieningen

Hoofdstuk 2 Bedragen persoonsgebonden budget maatwerkarrangementen

Hoofdstuk 3 Bedragen persoonsgebonden budget specialistische regionale voorzieningen

Hoofdstuk 4 Bedragen persoonsgebonden budget hulpmiddelen

Hoofdstuk 5 Bedragen voor vervoer

Hoofdstuk 6 Bedragen voor maatwerkwerkvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming

Hoofdstuk 7 Bijdrage in de kosten van een voorziening

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

 

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget maatwerkvoorzieningen

Artikel 1. Bedragen voor het persoonsgebonden budget voor Huishoudelijke Ondersteuning

Lid 1

De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor Huishoudelijke Ondersteuning luiden per maand:

 

Omschrijving

Informeel

Zzp

Instelling

Huishoudelijke Ondersteuning Midden

€ 150,50

€ 179,00

€ 292,50

Huishoudelijke Ondersteuning Zwaar

€ 247,50

€ 294,50

€ 480,50

 

Lid 2

Indien via het persoonsgebonden budget meerdere typen van ondersteuners (non-professional en/of zzp en/of instelling) worden ingehuurd, dan wordt de hoogte van het persoonsgebonden budget maximaal vastgesteld op het bedrag dat past bij het totaal benodigde ingeschatte product en de zwaarste type ondersteuner waarvan de cliënt gebruik wil maken.

 

Lid 3

De overgangstarieven (tot herindicatie of uiterlijk 31 december 2023) voor de bedragen voor het persoonsgebonden budget voor Huishoudelijke Ondersteuning zijn opgenomen in het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2022.

 

Lid 4

Indien met de bedragen genoemd in lid 1 niet het gewenste resultaat bereikt wordt binnen de maximaal gestelde uren/dagdelen, kan op basis van individueel maatwerk tot een oplossing worden gekomen. Hiervoor worden de pgb tarieven verhoogd (tot maximaal het resultaatbedrag in Zorg in Natura voor het betreffende product) met de volgende tarieven per uur/dagdeel:

 

Omschrijving

Informeel

Zzp

Instelling

Huishoudelijke Ondersteuning (Midden & Zwaar)

€ 15,25

€ 18,25

€ 29,50

Artikel 2. Bedragen voor het persoonsgebonden budget voor overige maatwerkvoorzieningen

De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor kortdurend verblijf, maaltijdvoorziening, kindverzorging en lijfgebonden ondersteuning luiden:

 

Omschrijving

Informeel

Zzp

Instelling

Kortdurend verblijf (per etmaal, max. 52/kalenderjaar)

€ 72,50

€ 116,00

€ 130,50

Maaltijdvoorziening* (per uur)

€ 15,25

€ 18,25

€ 29,50

Kindverzorging* (per uur)

€ 15,25

€ 18,25

€ 29,50

*De tarieven voor Maaltijdvoorziening en Kindverzorging zijn gebaseerd op de uurtarieven van Huishoudelijke Ondersteuning, omdat het werkinhoudelijk het meeste op elkaar lijkt.

Hoofdstuk 2 Bedragen persoonsgebonden budget maatwerkarrangementen

Artikel 3. Bedragen voor het persoonsgebonden budget Ambulante ondersteuning en Wonen met ondersteuning wooninitiatieven op basis van scheiden wonen en zorg

Lid 1.

De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor de maatwerkarrangementen ambulante ondersteuning en Wonen met ondersteuning zijn opgenomen in Bijlage 1.

 

Lid 2.

De overgangstarieven (tot herindicatie of uiterlijk 31 december 2023) voor de bedragen voor het persoonsgebonden budget voor Begeleiding individueel en Begeleiding groep zijn opgenomen in het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2022.

 

Lid 3.

De overgangstarieven (tot herindicatie of uiterlijk 31 december 2023) voor de bedragen voor het persoonsgebonden budget voor Beschut wonen, Beschermd wonen en Beschermd Wonen thuis zijn opgenomen in het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2022.

 

Lid 4.

Indien via het persoonsgebonden budget meerdere typen van ondersteuners (non-professional en/of zzp en/of instelling) worden ingehuurd, dan wordt de hoogte van het persoonsgebonden budget maximaal vastgesteld op het bedrag dat past bij het totale benodigde ingeschatte product en de zwaarste type ondersteuner waarvan de cliënt gebruik wil maken.

Hoofdstuk 3 Bedragen persoonsgebonden budget specialistische regionale voorzieningen

Artikel 4. Bedragen persoonsgebonden budget specialistische regionale voorzieningen Wonen met ondersteuning (wooninitiatieven op basis van scheiden wonen en zorg)

Lid 1.

De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor de maatwerkarrangementen specialistische voorzieningen Wonen met ondersteuning zijn opgenomen in het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2023.

 

Lid 2

De overgangstarieven (tot herindicatie of uiterlijk 31 december 2023) voor de bedragen voor het persoonsgebonden budget voor Beschermd wonen zijn opgenomen in het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2022.

Artikel 5. Bedragen voor het persoonsgebonden budget Specialistische ondersteuning Thuis

Lid 1.

De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor de maatwerkarrangementen specialistische ondersteuning thuis zijn opgenomen in maatschappelijke ondersteuning Leiden 2023.

 

Lid 2

De overgangstarieven (tot herindicatie of uiterlijk 31 december 2023) voor de bedragen voor het persoonsgebonden budget voor Beschermd wonen thuis zijn opgenomen in het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2022.

Hoofdstuk 4 Bedragen persoonsgebonden budget hulpmiddelen

Artikel 6. Bedragen voor het persoonsgebonden budget bij koop en huur van hulpmiddelen

Lid 1.

Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel en scootmobiel of driewielfiets omvat twee bestanddelen: een eenmalige vergoeding voor de aanschaf inclusief standaard fabrieksopties en een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van onderhoud, reparatie en eventueel verzekering. Het persoonsgebonden budget voor aanschaf, verzekering en onderhoud voor de gehele gebruiksperiode bedraagt ten hoogste:

 

Het persoonsgebonden budget bedraagt, rekening houdend met de kosten voor verzekering en onderhoud voor de gehele gebruiksjaren, ten hoogste:

 

SOORT VOORZIENING

Aanschaf, verzekering en onderhoud hele periode

Handbewogen rolstoel voor continu gebruik

€ 3.450,00

Handbewogen rolstoel voor incidenteel/kortdurend gebruik

€ 625,00

Handbewogen rolstoel voor (semi-)permanent/algemeen gebruik

€ 2.125,00

Handbewogen rolstoel voor actief gebruik

€ 3.675,00

Handbewogen kinderrolstoel voor (semi) permanent/actief gebruik

€ 3000,00

Handbewogen kinderrolstoel voor permanent gebruik

€ 4.150,00

Elektrische rolstoel voor (semi-)permanent gebruik, primair binnen, maar ook om het huis

€ 10.325,00

Elektrische rolstoel voor (semi-)permanent gebruik, primair buiten, maar ook binnenshuis

€ 12.625,00

Elektrische kinderrolstoel

€ 13.775,00

Scootmobiel voor gebruik in de woonomgeving (minimaal 8 km/uur)

€ 3.075,00

Scootmobiel voor gebruik in de woonomgeving (minimaal 10 km/uur)

€ 3.900,00

Scootmobiel voor langere afstanden en intensief gebruik (minimaal 15 km/uur)

€ 4.825,00

Standaard driewielfiets zonder hulpmotor

€ 4.025,00

Standaard driewielfiets met hulpmotor

€ 6.575,00

Lid 2.

Indien de inwoner het persoonsgebonden budget aanwendt voor het huren van een hulpmiddel ontvangt hij per kalenderjaar het in het eerste lid genoemde totaalbedrag, gedeeld door het aantal gebruiksjaren (voor een hulpmiddel: 7).

 

Lid 3.

De restwaarde van het hulpmiddel kan worden teruggevraagd en wordt als volgt bepaald:

 

Bij verhuizing of overlijden of niet meer adequaat zijn van de voorziening

Restwaarde als percentage van het verstrekte persoonsgebonden budget

Eerste jaar

60%

Tweede jaar

50%

Derde jaar

40%

Vierde jaar

30%

Vijfde jaar

20%

Zesde jaar

10%

Zevende jaar

0%

Lid 4.

Voor onderhoud en reparatie van een traplift die via een persoonsgebonden budget is gekocht kan de inwoner maximaal € 250 op jaarbasis voor reparatie en onderhoud declareren gedurende 7 jaar na aankoop.

Hoofdstuk 5 Bedragen voor vervoer

Artikel 7. Bedragen Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (regiotaxi)

Lid 1.

Personen die gebruik maken van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) moeten een bijdrage betalen in de vorm van een opstaptarief (4 kilometer) en een tarief per kilometer. Dit tarief bedraagt

€ 0,22 per kilometer voor inwoners met een maatwerkvoorziening voor vervoer (Wmo toegang tot de regiotaxi). Overige personen betalen € 0,81 per kilometer.

 

Lid 2.

Op jaarbasis bestaat de (maatwerk)voorziening CVV uit maximaal 2124 kilometer voor het gebruik van het CVV.

Artikel 8. Bedragen vervoer

Lid 1.

De vergoedingen voor verschillende maatwerkvoorzieningen voor vervoer op jaarbasis maximaal:

 • a.

  voor vervoer per taxi

€ 2.064,00

 • b.

  voor een combinatie van taxi en vervoer met de eigen auto

€ 1.332,00

 • voor taxi

€ 1.032,00

 • plus voor vervoer met de eigen auto

€ 300,00

 • c.

  voor een rolstoeltaxi

€ 3.096,00

 • d.

  voor een voor rolstoelgebruik aangepast vervoermiddel

€ 600,00

 • e.

  voor gebruik eigen auto

€ 600,00

 • f.

  voor een combinatie van c en d:

 

 • voor de rolstoeltaxi (1.000 kilometer)

€ 1.548,00

 • plus voor vervoer met de eigen (aangepaste) auto (1.000 kilometer)

€ 300,00

 • g.

  Voor een bruikleenauto/buitenwagen met verbrandingsmotor

€ 264,00

Lid 2.

De hoogte van de bedragen wordt voor inwoners tot 16 jaar gesteld op een percentage van de in het eerste lid genoemde bedragen op:

 • a.

  0%

voor aanvragers tot 4 jaar;

 • b.

  25%

voor aanvragers van 4 tot 6 jaar;

 • c.

  50%

voor aanvragers van 6 tot 12 jaar; en

 • d.

  75%

voor aanvragers van 12 tot 16 jaar.

Lid 3.

Voor zover echtgenoten of partners beiden in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening vervoer dan wel voor het CVV en tenminste één van hen kan geen gebruik maken van het CVV, wordt aan elk van hen een percentage (25%, 50% dan wel 75%, afhankelijk van de gezamenlijke vervoersbehoefte) van het maximumbedrag voor vervoer per reguliere taxi toegekend.

Partners zijn personen die meerderjarig zijn en getrouwd of geregistreerd partner zijn of een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting hebben afgesloten of allebei op hetzelfde adres staan ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.

 

Lid 4.

Indien belanghebbende gebruik maakt van een andere maatwerkvoorziening zoals een scootmobiel, dan wel een eigen verplaatsingsmiddel, kunnen de hoeveelheid kilometers en bedragen van artikel 7 en 8 met 50% worden verlaagd, afhankelijk van de mate waarin het andere verplaatsingsmiddel in de vervoersbehoefte voorziet.

Hoofdstuk 6 Bedragen voor maatwerkwerkvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming

Artikel 9. Bedragen voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming

Indien het primaat van verhuizing geldt bedraagt de tegemoetkoming voor verhuiskosten € 2.100 eenmalig.

Hoofdstuk 7 Bijdrage in de kosten van een voorziening

Artikel 10. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen

Lid 1.

De hoogte van de bijdrage voor een maatwerkvoorziening wordt vastgesteld overeenkomstig het van toepassing zijnde Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning, zoals jaarlijks aangepast door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en bedraagt nooit meer dan:

 • a.

  de kostprijs van de maatwerkvoorziening in natura;

 • b.

  de hoogte van het persoonsgebonden budget voor een maatwerkvoorziening;

Lid 2.

De termijn van de inning van bijdrage voor een maatwerkvoorziening is:

 • a.

  gelijk aan de verstrekkingsduur van een maatwerkvoorziening in natura, anders dan in eigendom;

 • b.

  gelijk aan de verstrekkingsduur van een periodiek persoonsgebonden budget;

 • c.

  gelijk aan de termijn tot de kostprijs van de voorziening is betaald, die in de toekenningsbeschikking van het persoonsgebonden budget voor een maatwerkvoorziening is vermeld (tot de maximale gebruiksduur van het product).

Lid 3.

De maximale bijdrage, als bedoeld in artikel 13 lid 2 van de Verordening 2020, voor een woonvoorziening in de vorm van een traplift bedraagt € 1.875 of, indien dit lager is, 75% van de daadwerkelijke kosten van de traplift.

 

Lid 4.

De inning van de bijdrage voor een maatwerkvoorziening stopt te allen tijde bij het overlijden van belanghebbende of bij beëindiging van de maatwerkvoorziening.

 

Lid 5.

De persoon, aan wie een maatwerkvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming is verleend, is geen bijdrage verschuldigd.

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

Artikel 11. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in dit

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2023, indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 12. Citeertitel en inwerkingtreding

 • a.

  Dit Besluit wordt aangehaald als: 'Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2023'.

 • b.

  Dit Besluit treedt in werking op 1 januari 2023;

 • c.

  Met de inwerkingtreding van dit Besluit wordt het 'Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2022’ ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 december 2022

Het College van Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

J. Versluis

de burgemeester,

E.R. Jaensch

Bijlage 1  

 

De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor de maatwerkarrangementen ambulante ondersteuning en Wonen met ondersteuning luiden per periode van een week:

 

Instelling:

 

GGZ wonen

GGZ ambulant

VG

wonen

VG ambulant

JV

wonen

JV ambulant

Ouderen ambulant

Intensiteit

1: Sociaal en persoonlijk functioneren

1

€ 57,21

€ 60,76

€ 49,26

€ 51,44

€ 62,26

€ 67,82

€ 50,45

2

€ 114,43

€ 121,52

€ 98,51

€ 102,87

€ 124,52

€ 135,63

€ 100,89

3

€ 171,64

€ 182,28

€ 147,77

€ 154,31

€ 186,79

€ 203,45

€ 151,34

4

€ 257,46

€ 273,42

€ 221,66

€ 231,46

€ 280,18

€ 305,17

€ 227,00

5

€ 343,28

€ 364,55

€ 295,54

€ 308,61

€ 373,57

€ 406,89

€ 302,67

Intensiteit

2: Extra ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid

2

€ 85,82

€ 91,14

€ 73,89

€ 77,15

€ 93,39

€ 101,72

€ 75,67

3

€ 171,64

€ 182,28

€ 147,77

€ 154,31

€ 186,79

€ 203,45

€ 151,34

Intensiteit

3: Extra ondersteuning bij geldzaken

2

€ 85,82

€ 91,14

€ 73,89

€ 77,15

€ 93,39

€ 101,72

€ 75,67

3

€ 171,64

€ 182,28

€ 147,77

€ 154,31

€ 186,79

€ 203,45

€ 151,34

1: 1 a 2 dagdelen

€ 52,14

€ 52,14

€ 49,99

€ 49,99

€ 52,14

€ 52,14

€ 46,72

2: 3 a 4 dagdelen

€ 121,65

€ 121,65

€ 116,64

€ 116,64

€ 121,65

€ 121,65

€ 109,02

3: 5 a 6 dagdelen

€ 191,17

€ 191,17

€ 183,30

€ 183,30

€ 191,17

€ 191,17

€ 171,32

4: 7 a 8 dagdelen

€ 260,69

€ 260,69

€ 249,95

€ 249,95

€ 260,69

€ 260,69

€ 233,62

5: 9 a 10 dagdelen

€ 330,20

€ 330,20

€ 316,61

€ 316,61

€ 330,20

€ 330,20

€ 295,92

4b: Dagbesteding / daginvulling plus

1: 1 a 2 dagdelen

€ 75,11

€ 75,11

€ 72,40

€ 72,40

€ 75,11

€ 75,11

€ 68,13

2: 3 a 4 dagdelen

€ 175,27

€ 175,27

€ 168,93

€ 168,93

€ 175,27

€ 175,27

€ 158,98

3: 5 a 6 dagdelen

€ 275,42

€ 275,42

€ 265,47

€ 265,47

€ 275,42

€ 275,42

€ 249,83

4: 7 a 8 dagdelen

€ 375,57

€ 375,57

€ 362,00

€ 362,00

€ 375,57

€ 375,57

€ 340,67

5: 9 a 10 dagdelen

€ 475,72

€ 475,72

€ 458,54

€ 458,54

€ 475,72

€ 475,72

€ 431,52

Xa: Vervoer naar dagbesteding / daginvulling

1: 1 etmaal **

€ 9,37

€ 9,37

€ 9,37

€ 9,37

€ 9,37

€ 9,37

€ 9,37

2: 2 etmalen

€ 18,74

€ 18,74

€ 18,74

€ 18,74

€ 18,74

€ 18,74

€ 18,74

3: 3 etmalen

€ 28,11

€ 28,11

€ 28,11

€ 28,11

€ 28,11

€ 28,11

€ 28,11

4: 4 etmalen

€ 37,48

€ 37,48

€ 37,48

€ 37,48

€ 37,48

€ 37,48

€ 37,48

5: 5 etmalen

€ 46,85

€ 46,85

€ 46,85

€ 46,85

€ 46,85

€ 46,85

€ 46,85

Xb: Vervoer naar dagbesteding / daginvulling rolstoel

1: 1 etmaal **

€ 21,08

€ 21,08

€ 21,08

€ 21,08

€ 21,08

€ 21,08

€ 21,08

2: 2 etmalen

€ 42,16

€ 42,16

€ 42,16

€ 42,16

€ 42,16

€ 42,16

€ 42,16

3: 3 etmalen

€ 63,23

€ 63,23

€ 63,23

€ 63,23

€ 63,23

€ 63,23

€ 63,23

4: 4 etmalen

€ 84,31

€ 84,31

€ 84,31

€ 84,31

€ 84,31

€ 84,31

€ 84,31

5: 5 etmalen

€ 105,39

€ 105,39

€ 105,39

€ 105,39

€ 105,39

€ 105,39

€ 105,39

Intensiteit

5. Veiligheid

1: 24 uurs oproepbaarheid

€ 50,84

€ 50,84

€ 44,16

€ 44,16

€ 48,57

€ 48,57

2: intens 1 uitgebreid met slaapwacht en aanwezigheid doorgaans weekend

€ 65,37

€ 56,78

€ 62,45

3: 24/7 aanwezigheid met slaapwacht

€ 101,68

€ 88,33

€ 97,15

4: 24/7 aanwezigheid met wakende wacht

€ 203,30

€ 176,65

€ 194,29

Intensiteit

6: Ongepland en/of Sociaal Beheer en/of kosten gezamenlijk wonen

1: woont zelfstandig, oproepbare ondersteuning overdag

€61,61

€ 53,30

€ 62,87

2: woont geclusterd (gezamenlijke ruimtes), oproepbare ondersteuning overdag

€ 115,16

€ 106,85

€ 116,42

3: woont geclusterd (gezamenlijke ruimtes), 24/7 ondersteuning aanwezig

€ 215,52

€ 190,26

€ 209,10

4: Woont geclusterd (gezamenlijke ruimtes), 24/7 intensieve ondersteuning aanwezig

€ 334,28

€ 307,76

€ 340,83

Aanvullende tarieven

Uurtarief resultaatgebieden 1 t/m 3 bijzondere gevallen

€ 60,76

€ 51,44

€ 67,82

€ 50,45

Dagdeeltarief resultaatgebieden 4a bijzondere gevallen

€ 34,76

€ 33,33

€ 34,76

€ 31,15

Dagdeeltarief resultaatgebieden 4b bijzondere gevallen

€ 50,08

€ 48,27

€ 50,08

€ 45,42

 

ZZP*:

 

GGZ ambulant

VG ambulant

JV ambulant

Ouderen ambulant

1: Sociaal en persoonlijk functioneren

1

€ 54,01

€ 45,72

€ 60,28

€ 44,84

2

€ 108,02

€ 91,44

€ 120,56

€ 89,68

3

€ 162,02

€ 137,16

€ 180,84

€ 134,52

4

€ 243,04

€ 205,74

€ 271,26

€ 201,78

5

€ 324,05

€ 274,32

€ 361,68

€ 269,04

2: Extra ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid

2

€ 81,01

€ 68,58

€ 90,42

€ 67,26

3

€ 162,02

€ 137,16

€ 180,84

€ 134,52

3: Extra ondersteuning bij geldzaken

2

€ 81,01

€ 68,58

€ 90,42

€ 67,26

3

€ 162,02

€ 137,16

€ 180,84

€ 134,52

4a: Dagbesteding / daginvulling regulier

1: 1 a 2 dagdelen

€ 46,34

€ 44,44

€ 46,34

€ 41,53

2: 3 a 4 dagdelen

€ 108,14

€ 103,68

€ 108,14

€ 96,91

3: 5 a 6 dagdelen

€ 169,93

€ 162,93

€ 169,93

€ 152,28

4: 7 a 8 dagdelen

€ 231,72

€ 222,18

€ 231,72

€ 207,66

5: 9 a 10 dagdelen

€ 293,51

€ 281,43

€ 293,51

€ 263,04

4b: Dagbesteding / daginvulling plus

1: 1 a 2 dagdelen

€ 66,77

€ 64,36

€ 66,77

€ 60,56

2: 3 a 4 dagdelen

€ 155,79

€ 150,16

€ 155,79

€ 141,32

3: 5 a 6 dagdelen

€ 244,82

€ 235,97

€ 244,82

€ 222,07

4: 7 a 8 dagdelen

€ 333,84

€ 321,78

€ 333,84

€ 302,82

5: 9 a 10 dagdelen

€ 422,86

€ 407,59

€ 422,86

€ 383,57

Xa: Vervoer naar dagbesteding / daginvulling

1: 1 etmaal **

€ 8,33

€ 8,33

€ 8,33

€ 8,33

2: 2 etmalen

€ 16,66

€ 16,66

€ 16,66

€ 16,66

3: 3 etmalen

€ 24,98

€ 24,98

€ 24,98

€ 24,98

4: 4 etmalen

€ 33,31

€ 33,31

€ 33,31

€ 33,31

5: 5 etmalen

€ 41,64

€ 41,64

€ 41,64

€ 41,64

Xb: Vervoer naar dagbesteding / daginvulling rolstoel

1: 1 etmaal **

€ 18,74

€ 18,74

€ 18,74

€ 18,74

2: 2 etmalen

€ 37,47

€ 37,47

€ 37,47

€ 37,47

3: 3 etmalen

€ 56,21

€ 56,21

€ 56,21

€ 56,21

4: 4 etmalen

€ 74,94

€ 74,94

€ 74,94

€ 74,94

5: 5 etmalen

€ 93,68

€ 93,68

€ 93,68

€ 93,68

5. Veiligheid

1: 24 uurs oproepbaarheid

€ 45,19

€ 39,26

€ 43,18

6: Ongepland en/of Sociaal Beheer en/of kosten gezamenlijk wonen

1: woont zelfstandig, oproepbare ondersteuning overdag

€ 54,77

€ 47,38

€ 55,89

Aanvullende tarieven

Uurtarief resultaatgebieden 1 t/m 3 bijzondere gevallen

€ 54,01

€ 45,72

€ 60,28

€ 44,84

Dagdeeltarief resultaatgebieden 4a bijzondere gevallen

€ 30,90

€ 29,62

€ 30,90

€ 27,69

Dagdeeltarief resultaatgebieden 4b bijzondere gevallen

€ 44,51

€ 42,90

€ 44,51

€ 40,38

* Het is niet mogelijk om Wonen met Ondersteuning uitgevoerd via een ZZP in PGB te ontvangen. Daarom zijn de intensiteiten 2 t/m 4 voor Veiligheid en Sociaal Beheer uit deze tabel weggelaten.

 

Informeel*:

 

GGZ ambulant

VG ambulant

JV ambulant

Ouderen ambulant

1: Sociaal en persoonlijk functioneren

1

€ 22,98

€ 22,98

€ 22,98

€ 22,98

2

€ 45,96

€ 45,96

€ 45,96

€ 45,96

3

€ 68,94

€ 68,94

€ 68,94

€ 68,94

4

€ 103,41

€ 103,41

€ 103,41

€ 103,41

5

€ 137,88

€ 137,88

€ 137,88

€ 137,88

2: Extra ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid

2

€ 34,47

€ 34,47

€ 34,47

€ 34,47

3

€ 68,94

€ 68,94

€ 68,94

€ 68,94

3: Extra ondersteuning bij geldzaken

2

€ 34,47

€ 34,47

€ 34,47

€ 34,47

3

€ 68,94

€ 68,94

€ 68,94

€ 68,94

Aanvullende tarieven

Uurtarief resultaatgebieden 1 t/m 3 bijzondere gevallen

€ 22,98

€ 22,98

€ 22,98

€ 22,98

* Het is niet mogelijk om Daginvulling of Wonen met Ondersteuning uitgevoerd via het sociaal netwerk in PGB te ontvangen.

 

** Een etmaal staat voor een vergoeding per dag (heen-en terugreis samen)