woensdag 27 september 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieCollegebesluit Groene Kaart

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest heeft op 4 september 2023 de Groene Kaart 2023 vastgesteld.

 

Korte toelichting

 

Het college heeft besloten de Groene kaart aan te passen en de Groene kaart 2023 definitief vast te stellen. De Groene kaart is onderdeel van de Verordening fysieke leefomgeving en geeft invulling aan de daarin opgenomen regels voor Boomgebieden. Bomen in een Boomgebied kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het karakter en de groene dooradering van het dorp. Ze kunnen stedenbouwkundige structuren accentueren of versterken. Ze begeleiden bijvoorbeeld wegen binnen de hoofdinfrastructuur of markeren een wijk- of gebiedsontsluiting. Lijnvormige structuren kunnen een belangrijke meerwaarde geven aan andere groenelementen en boomgebieden en de ecologische betekenis ervan versterken.

Voor deze Boomgebieden geldt het velverbod van houtopstanden. Met de aanpassing is de Groene kaart 2023 in overeenstemming met het beleidsplan Groen & Water 2022.

 

Inwerkingtreding

De Groene Kaart 2023 treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking van de vastgestelde Groene Kaart 2023 (20-9-2023). Dit vervangt de Groene kaart van 2019.

 

Ter inzage

 

De stukken zijn vanaf 20 september 2023 tot en met 1 november 2023 in te zien op de gemeentelijke website via www.oegstgeest.nl/groenekaart2023 . De stukken liggen ook ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Oegstgeest, Rhijngeesterstratweg 13, 2342AM, maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar via nummer 14071.

 

Beroep

 

Het besluit is voorbereid door middel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen als er tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbesluit zienswijzen zijn ingediend door deze belanghebbenden of als de belanghebbenden redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht. U kunt eveneens een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de Groene Kaart.