maandag 6 maart 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende Aanwijzingsbesluit gebieden lachgasverbod 2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende Aanwijzingsbesluit gebieden lachgasverbod 2023

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest;

 

gelet op artikel 2:48a, tweede lid, onder van de Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2021;

 

Overwegende:

 

 • dat lachgas met ingang van 1 januari 2023 op lijst II van de Opiumwet staat, maar het Openbaar Ministerie en de Politie te kennen hebben gegeven dat die datum te vroeg is en tot 1 juli 2023 nodig hebben om deze wetswijziging in hun systemen te verwerken;

   

 • dat als gevolg daarvan tot die tijd (1 juli 2023) het lachgasverbod langs de weg van de Opiumwet niet gehandhaafd wordt;

   

 • dat gedurende die periode ter bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat wel moet kunnen worden opgetreden tegen lachgasgebruik;

   

 • dat artikel 2:48a, tweede lid, het college de bevoegdheid geeft om ter bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat gebieden aan te wijzen waar het verboden is distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben;

   

 • dat het ter bescherming van het belang van de openbare orde of het woon- en leefklimaat daarom wenselijk is om gebieden als hierboven bedoeld aan te wijzen.

BESLUITEN:

 

vast te stellen het hiernavolgende Aanwijzingsbesluit gebieden lachgasverbod 2023

Artikel 1. Aanwijzing gebieden verbod lachgas

Op grond van artikel 2:48a, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2021 de volgende gebieden:

 

 • alle schoolpleinen van het Basis Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs en het gebied gelegen binnen 25 meter gerekend vanaf de grens van het schoolplein

 • alle buitenschoolse opvang terreinen en het gebied gelegen binnen 35 meter gerekend vanaf de grens van de desbetreffende locatie

 • parken met speel-/skatevoorzieningen

 • winkelcentra en het gebied gelegen binnen 25 meter daarvan:

  • o

   Lange Voort

  • o

   De Kempenaerstraat

  • o

   Boerhaaveplein

  • o

   Centrumgebied Nieuw Rhijngeest

 • parkeerterreinen:

  • o

   Lange Voort omgeving zwembad

  • o

   Klinkenbergerplas

  • o

   Lijtweg nabij winkelcentrum Lange Voort (Ommevoortzijde)

 • tunnels:

  • o

   Tunnel onder Haaswijklaan gelegen tussen Boerhaaveplein en Kees van Baarenlaan

  • o

   Tunnel onder de Lange Voort gelegen onder de H. Heukelsbrug over de Haarlemmertrekvaart

  • o

   Klinkenbergerplas zowel op het strandje aan de westzijde als ook bij de fietsbrug

 • sportlocaties:

  • o

   Gymnastieklokaal Kamperfoelielaan en directe omgeving

  • o

   Sportparken en bijbehorende (parkeer)terreinen

aan te wijzen als gebieden waar het ter bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat verboden is distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gebieden lachgasverbod 2023.

Aldus besloten in onze vergadering van 21 februari 2023,

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

de secretaris,

de burgemeester,

 

BEZWAARMOGELIJKHEID:

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend door belanghebbenden. Het bezwaarschrift dient onder vermelding van het besluit waartegen het is gericht binnen zes weken na bekendmaking van het desbetreffende besluit gericht te worden aan worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest

 

Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag, een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.