vrijdag 30 december 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
delegatie- of mandaatbesluitBesluit mandaat, volmacht en machtiging Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Het college van burgemeester en wethouders, alsmede de burgemeester afzonderlijk, van de gemeente Oegstgeest, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft

 

 

gelet op:

 

 • de Jeugdwet, in het bijzonder artikel 2.8;

 • de Verordening jeugdhulp Oegstgeest 2022;

 • afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 160 en artikel 171 van de Gemeentewet;

 • de Gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland;

B e s l u i t :

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen worden verstaan onder:

 

 • a.

  Bestuur

het bestuur van het samenwerkingsorgaan, als bedoeld in artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland;

 • b.

  Burgemeester

de burgemeester van de gemeente Oegstgeest;

 • c.

  College

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest;

 • d.

  Gemeente

de gemeente Oegstgeest

 • e.

  Machtiging

de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan feitelijke handeling te verrichten;

 • f.

  PHO Jeugd

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd;

 • g.

  Serviceorganisatie

De gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland;

 • h.

  Secretaris-directeur

de secretaris-directeur van het samenwerkingsorgaan, als bedoeld in artikel 12 van de gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland;

 • i.

  Volmacht

de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten.

Artikel 2 Mandaat

Aan de Secretaris-directeur en diens plaatsvervanger wordt mandaat verleend voor de aan het college en de burgemeester toekomende bevoegdheden zoals omschreven in de bijlage van dit mandaatbesluit.

Artikel 3 Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van deze regeling worden met mandaat gelijkgesteld de verlening van:

 • a.

  volmacht

 • b.

  machtiging

Artikel 4 Ondermandaat

 • 1.

  De krachtens dit mandaatbesluit gemandateerde is toegestaan ondermandaat te verlenen aan de direct onder hem ressorterende functionarissen binnen het samenwerkingsorgaan of aan een derde.

 • 2.

  Het verlenen van ondermandaat aan een derde is alleen mogelijk indien deze, en degene onder wiens verantwoordelijk hij werkt, instemt met het mandaat.

 • 3.

  Als in dit mandaatbesluit wordt gesproken van mandaat, wordt hieronder mede ondermandaat verstaan.

Artikel 5 Voorschriften en instructies

 • 1.

  De bevoegdheid tot het nemen van een besluit omvat tevens de bevoegdheid tot het verrichten van voorbereidende en uitvoerende handelingen.

 • 2.

  De uitoefening van de bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, het bepaalde bij of krachtens de Jeugdwet en de door het College vastgestelde richtlijnen en beleidsregels, evenals gemaakte financiële afspraken die gelden voor de uitoefening van de desbetreffende taak.

 • 3.

  De gemandateerde betrekt adviezen van het PHO Jeugd bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. Indien een advies niet wordt gevolgd wordt dit gemotiveerd teruggekoppeld aan het PHO Jeugd.

 • 4.

  Een ieder aan wie bij of krachtens dit mandaatbesluit mandaat is verleend, past de algemene dan wel specifieke instructies van het bestuursorgaan over de uitoefening van de bevoegdheden toe.

 • 5.

  De gemandateerde oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij de te nemen beslissing een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 6.

  Voordat de gemandateerde overgaat tot het aangaan van een overeenkomst stemt hij hierover af met de Gemeente die het aangaat. Het doel hiervan is om te zorgen voor een juiste aansluiting met overeenkomsten die de desbetreffende Gemeente reeds gesloten heeft in verband met de uitvoering van taken die voortvloeien uit de Jeugdwet.

 • 7.

  De gemandateerde overlegt met het College over op grond van dit mandaatbesluit te nemen beslissingen indien moet worden aangenomen dat overleg gewenst is. Het betreft in ieder geval situaties waarin sprake is van:

  • a.

   beslissingen die politiek gevoelig van aard zijn;

  • b.

   beslissingen waarbij redelijkerwijs verwacht kan worden dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld of anderszins in rechte wordt aangesproken;

  • c.

   beslissingen waarbij advies nodig is van anderen en het advies niet aansluit op het eigen standpunt van de gemandateerde dan wel niet tot dezelfde uitkomsten leidt.

Artikel 6 Informatieplicht

 • 1.

  De gemandateerde draagt zorg voor periodieke verslaglegging van de door hem krachtens mandaat uitgeoefende bevoegdheden via de reguliere planning- en control-cyclus. Deze verslaglegging heeft ook betrekking op de uitputting van het voor uitvoering van de gemandateerde bevoegdheden beschikbare budget.

Artikel 7 Ondertekening

 • 1.

  Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens het bepaalde in artikel 2 luidt de ondertekening:

 •  

 • Burgemeester en wethouders van Oegstgeest

 • namens dezen,

 •  

 • Naam + handtekening

 • Functie

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit mandaatbesluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2.

  Dit mandaatbesluit wordt aangehaald als “Besluit mandaat, volmacht en machtiging Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland”.

Aldus besloten op 06- 12-2022

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

de secretaris,

de burgemeester,

De burgemeester van Oegstgeest,

BIJLAGE 1 BIJ BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING SERVICEORGANISATIE ZORG HOLLAND RIJNLAND

 

Mandaatlijst

 

Omschrijving bevoegdheid

Van

Aan

Bijzonderheden

Het aangaan van overeenkomsten met aanbieders van (onderdelen van) jeugdhulp, inclusief het toekennen van budgetplafonds aan aanbieders.

 

Hieronder begrepen de aanbesteding inclusief het afhandelen van eventuele aanbestedingsgeschillen en geschillen rondom de gunning.

 

Eveneens hieronder begrepen het sluiten van de contracten namens de Gemeente en het monitoren op de naleving van de contracten inclusief het afleggen van rekening en verantwoording door de aanbieders en zo nodig handhaven van een correcte naleving van de contracten.

College voor zover het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandeling-

en van de gemeente, in dit geval het aangaan van overeenkomsten (artikel 160, eerste lid, onder d, Gemeentewet)

 

Burgemeester voor zover het betreft de vertegenwoordiging buiten rechte, in dit geval het ondertekenen van overeenkomsten (artikel 171, eerste lid, van de Gemeentewet)

Secretaris-directeur

Deze bevoegdheid wordt uitgeoefend met inachtneming van daartoe door de Gemeente vastgestelde inkoopstrategie en de beleidskaders

Het optreden als budgethouder, het accorderen van facturen en verantwoordingen op basis van toetsing aan de gesloten overeenkomsten met de aanbieders en zodanig dat de Gemeente daarmee aan de voor hen geldende verantwoordingsvereisten kunnen voldoen.

College

Secretaris-directeur

Het monitoren van budgetten (van aanbieders en van segmenten) en bij (dreigende) onder- of overschrijdingen komen tot herschikking van budgetten of cliëntenstops

College

Secretaris-directeur

Het vaststellen van tarieven inzake jeugdhulp

College

Secretaris-directeur

Het archiveren op basis van de Archiefwet van alle relevante (contract)stukken inzake de in mandaatbesluit uitgeoefende bevoegdheden.

College

 

Burgemeester

Secretaris-directeur

Het voeren van juridische procedures, zoals het voeren van rechtsgedingen en het afhandelen van aansprakelijkstellingen en het afdwingen van naleving van gesloten overeenkomsten.

College (voor zover het betreft het besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten)

 

Burgemeester (voor zover het betreft de vertegenwoordiging in en buiten rechte)

Secretaris-directeur

Het verzorgen van de digitale uitwisseling van iJw-berichten met aanbieders conform de landelijke i-standaarden.

 

Hiervoor gebruik maken van een koppeling met de Basisregistratie Personen van de Gemeente.

College

Secretaris-directeur

Het afhandelen van geautomatiseerd berichtenverkeer inzake jeugdhulp, inclusief het toewijzen van zorg.

 

Daarbij het verrichten van de toetsing op woonplaats(historie) van jeugdigen en hun ouders/verzorgers in de Basisregistratie Personen van de Gemeente.

College

Secretaris-directeur

Het verwerken van persoonsgegevens van inwoners uit de deelnemende gemeenten voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van alle taken van de Serviceorganisatie Zorg

College

Secretaris-directeur