maandag 7 augustus 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingBesluit aanwijzing toezichthouders Omgevingswet gemeente Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

 

overwegende dat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders voor het houden van toezicht op de in dit besluit genoemde wet- en regelgeving,

 

gelet op de artikelen:

 • -

  5:11 Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  18.6 Omgevingswet;

 • -

  5.10, derde lid, Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  92 Woningwet;

 • -

  10, eerste lid, onder b Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 • -

  17 Leegstandwet;

 • -

  33, eerste lid, Huisvestingswet 2014;

 • -

  18 Wet goed verhuurderschap;

 • -

  6:2 lid 2 Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2021;

 • -

  7.1 Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest;

 • -

  12 Woonschepenverordening 1999.

Besluit:

Artikel 1  

Als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de in dit besluit genoemde wet- en regelgeving worden aangewezen de medewerkers van team ruimte van de gemeente Oegstgeest met de functies:

 

 • -

  Medewerker handhaving (toezichthouder Omgevingswet).

De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies.

Artikel 2  

De toezichthouder is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

 

 • Omgevingswet;

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (in geval van overgangsrecht);

 • Woningwet;

 • Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 • Leegstandwet;

 • Huisvestingswet 2014;

 • Wet milieubeheer;

 • Wet goed verhuurderschap;

 • Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest;

 • Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest;

 • Woonschepenverordening 1999.

Artikel 3  

Aan de toezichthouder wordt, ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder artikel 2 genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”.

Artikel 5  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024 en geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Oegstgeest.

Artikel 6  

Eerdere besluiten van het college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van toezichthouders onder welke benaming dan ook voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens genoemd wet- en regelgeving worden per 1 januari 2024 ingetrokken.

Oegstgeest, 31 juli 2023

Namens het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest

Dhr. C.W.J. Schrieks

Manager ruimte