woensdag 23 november 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningBeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht − Willem Einthovenstraat 13 in Oegstgeest

De Omgevingsdienst West-Holland verleent – namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest – een omgevingsvergunning aan Galapagos B.V. Het bedrijf is gelegen op de locatie Willem Einthovenstraat 13 in Oegstgeest.

Een bedrijf kan een aanvraag doen voor een omgevingsvergunning die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan en die niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Dit staat in artikel 3.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De aanvraag gaat over de verhuur van lab- en kantoorruimte aan derden. In de te verhuren labruimten kunnen ingeperkte werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen plaatsvinden.

Bent u het niet eens met onze beschikking?

Als u het niet eens bent met onze beschikking, dan kunt u bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest. Dat doet u met een brief, ook wel een bezwaarschrift genoemd. Deze brief stuurt u binnen zes weken na de dag dat deze beschikking bekend is gemaakt.

U schrijft in uw brief:

 • 1.

  uw naam en adres

 • 2.

  de datum waarop u de brief stuurt

 • 3.

  het zaaknummer

 • 4.

  waar u het niet mee eens bent en waarom

 • 5.

  uw handtekening

U stuurt uw brief op één van de volgende manieren:

U kunt uw brief niet sturen naar e-mailadressen van medewerkers. Uw brief wordt dan niet in behandeling genomen.

  Heeft u bezwaar gemaakt? En is er spoed?

Als dat zo is, dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Dit betekent dat de rechter kan bepalen dat de beschikking nog niet ingaat. Deze beslissing geldt dan totdat er naar uw bezwaarschrift is gekeken.

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag

Sector bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH DEN HAAG

U kunt uw verzoek ook digitaal indienen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

Wij vragen u om een kopie van uw verzoek om voorlopige voorziening te sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest

Per adres Omgevingsdienst West-Holland

Postbus 159

2300 AD LEIDEN

Heeft u nog vragen?

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit kan via 071-4083100 of info@odwh.nl. Noem hierbij het zaaknummer: 2022-012484.