woensdag 14 februari 2024
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikkingBeschikking ontheffing stookverbod − Mariahoevelaan 2B in Oegstgeest

De Omgevingsdienst West-Holland verleent – namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest een ontheffing stookverbod aan Sagara Satrya's. Het gaat om de locatie Mariahoevelaan 2B in Oegstgeest.

Het is verboden om buiten afvalstoffen te verbranden. Dat staat in artikel 10.2 eerste lid van de Wet milieubeheer. Er kan een verzoek worden gedaan om een ontheffing van dit verbod. Dit staat in artikel 10.63 eerste lid van de Wet milieubeheer. De ontheffing kan onder voorwaarden worden verleend.

Er is ontheffing verleend voor het houden van zes kampvuren in het jaar 2024 op de locatie Mariahoevelaan 2B in Oegstgeest.

Bent u het niet eens met onze beschikking?

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van de verzending van dit besluit. Wij verzoeken u het zaaknummer hierbij te vermelden. U kunt het bezwaarschrift versturen op de volgende wijzen:

-per post naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden; of

-via het formulier op de website van de Omgevingsdienst West-Holland. U gaat hiervoor naar www.odwh.nl. Dan klikt u op ‘Snel regelen’. Daarna klikt u op ‘Overige formulieren’ en dan kiest u voor het bezwaar maken met of zonder DigiD, door rechts daarvan op ‘Formulier’ te klikken. Vul dit formulier volledig in en upload uw handtekening en eventueel een machtiging, als u namens iemand anders bezwaar maakt.

Persoonlijke e-mailadressen van medewerkers staan niet open voor het ontvangen en in behandeling nemen van bezwaarschriften.

Heeft u bezwaar gemaakt? En is er spoed?

Als dat zo is, dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Dit betekent dat de rechter kan bepalen dat de beschikking nog niet ingaat. Deze beslissing geldt dan totdat er naar uw bezwaarschrift is gekeken.

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag

Sector bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH DEN HAAG

U kunt uw verzoek ook digitaal indienen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

Wij vragen u om een kopie van uw verzoek om voorlopige voorziening te sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest

Per adres Omgevingsdienst West-Holland

Postbus 159

2300 AD LEIDEN

Heeft u nog vragen?

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit kan via 071-4083100 of info@odwh.nl. Noem hierbij het zaaknummer: 2023-015645.