donderdag 21 april 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
beleidsregelBeleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest;

 

gelezen het voorstel van 12 april 2022;

 

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels inkomensondersteuning Participatiewet 2022,

besluit vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Oegstgeest.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

   

  • a.

   wet: Participatiewet;

  • b.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest;

  • c.

   inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 2.2 van de beleidsregels Inkomensondersteuning Participatiewet 2022;

  • d.

   huishouden: het gezin of de alleenstaande die een zelfstandige woning bewoont, niet zijnde een inwonende (mede)bewoner.

  • e.

   zelfstandige woning: een woning met een eigen toegangsdeur die de bewoner van binnen en buiten op slot kan doen. In de woning moeten in elk geval aanwezig zijn: een eigen woon(slaap)kamer, een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel, een toilet met waterspoeling. Kamerhuur valt hier niet onder.

Artikel 2 Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2022 van € 800,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden heeft een laag inkomen als het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4.

  Niet als een huishouden wordt aangemerkt:

  • a.

   Het gezin of de alleenstaande die in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   de alleenstaande die jonger is dan 21 jaar of het gezin dat louter bestaat uit personen jonger dan 21 jaar;

  • c.

   de alleenstaande die aanspraak maakt of kan maken op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of het gezin dat louter bestaat uit personen die aanspraak maken of kunnen maken op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000;

  • d.

   Het gezin of de alleenstaande die is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3 Ambtshalve toekenning

Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

 

 • a.

  algemene bijstand op grond van de Participatiewet ontvangen; of

 • b.

  een uitkering ontvangen op grond van de IOAW of IOAZ;

 • c.

  of een uitkering levensonderhoud ontvangen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve uiterlijk op 30 april 2022.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen vanaf 12 april 2022 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30 juni 2022.

Artikel 5 Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden

 • 1.

  Het college kan in zeer bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien onverkorte toepassing daarvan aanleiding geeft of zou leiden tot disproportionele onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorzien, beslist het college.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 september 2022.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Oegstgeest.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Oegstgeest d.d. 12 april 2022.

De secretaris,

J. Versluis

De burgemeester,

E.R. Jaensch