maandag 6 februari 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2021

De gemeenteraad van Oegstgeest;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2022;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2021;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2021

Artikel I Wijziging Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2021

De Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2021 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  Artikel 2:74a (Openlijk drugsgebruik) komt als volgt te luiden:

   

  • 1.

   Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in artikel 2 van de Opiumwet of lachgas als bedoeld in artikel 3 van de Opiumwet te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

  • 2.

   Het college kan ter bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat gebieden aanwijzen waar het verboden is alle andere middelen als bedoeld in artikel 3 van de Opiumwet te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

Artikel II Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2021.

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 26 januari 2023.

de griffier

F. Kromhout

de voorzitter

E.R. Jaensch