Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de raad op 28 september het bestemmingsplan met identificatiecode NL.IMRO.0579.BPRhijnkadef3-VA01 ongewijzigd heeft vastgesteld en dat het bestemmingsplan overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 29 september 2023 tot en met 10 november 2023 ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan Rhijnkade fase 3 betreft de realisatie van een woontoren van 40 meter hoog met hierin 90 appartementen. De 90 appartementen bestaan uit 72 appartementen in het sociale segment en 18 in het middeldure segment. Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan is gelegen aan de westelijke rand van de gemeente Oegstgeest. Het plangebied maakt onderdeel uit van het beoogde woongebied Rhijnkade.

Hogere waardenbesluit (Besluit Wet geluidhinder – Rhijnkade fase 3)

De Omgevingsdienst West-Holland stelt een hogere waarden vast op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege het wegverkeer op de Rijksweg A44, N206, Voorschoterweg en de Willem Einthovenstraat/Rhijnhofweg.

Via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl is het bestemmingsplan in te zien. Ook kan een papierenversie van het bestemmingsplan gedurende deze termijn bij de receptie van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest worden ingezien.

Beroep

Zij die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht, kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt beroep instellen. Daarnaast kan eenieder gedurende deze termijn beroep instellen tegen de wijzigingen ten opzichte van het ter inzage gelegen hebbende ontwerpbestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Diegenen die beroep hebben ingesteld kunnen eveneens een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen.