Aardwarmte lijkt in de Leidse regio een grote kanshebber om aardgas te vervangen voor het verwarmen van huizen en gebouwen. Daarom hebben Shell en D4, Wayland en Eavor vergunningen gekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om te onderzoeken of aardwarmte voor onze regio haalbaar is. Aardwarmte is duurzame warmte met een hoge temperatuur die uit de diepe ondergrond wordt gehaald.

Meerdere bedrijven hebben vergunning aangevraagd voor het opsporen van aardwarmte (ook wel geothermie genaamd) in de regio Holland Rijnland. Verschillende instanties zoals TNO, Provincie Zuid-Holland en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) hebben deze aanvragen beoordeeld. Ook de gemeente heeft haar advies uitgebracht. Daarbij was veiligheid een belangrijke voorwaarde. Er is ook gekeken hoe de bedrijven negatieve gevolgen voor milieu willen voorkomen en hoe zij de inwoners bij de plannen willen betrekken als er werkelijk naar aardwarmte geboord gaat worden. Het ministerie van EZK heeft vier bedrijven in Holland Rijnland de opsporingsvergunningen verleend. De genoemde drie aanvragen omvatten ook delen van Oegstgeest. Belanghebbenden kunnen hierop reageren. Zie ook het kopje ‘Meer informatie’.

Wat is aardwarmte?

Diep in de aarde is het warm. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het daar is. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met zo’n 30˚C. Een deel van de gesteenten in de bovenste kilometers van de aardkorst is poreus en gevuld met water. Op twee tot drie kilometer diepte bevindt zich dus water met een temperatuur van wel 70 tot 100 ˚C. Dit wordt naar boven gehaald en via een warmtenet naar de huizen gebracht. Als het afgekoeld is, wordt het weer teruggepompt.

Opsporingsvergunning pas de eerste stap

Voordat we daadwerkelijk aardwarmte kunnen gebruiken, zijn er nog heel wat stappen te doorlopen waarbij ook inwoners hun mening kunnen geven. Eerst wordt op een aantal kansrijke locaties de ondergrond onderzocht en wordt gekeken of het oppompen van aardwarmte daar haalbaar is. Belangrijk is daarbij ook de situatie boven de grond. Gemeente, provincie, ministerie en waterschap overleggen met de initiatiefnemers wat de meest geschikte locaties zouden kunnen zijn voor een aardwarmte-installatie.

Vervolgens moeten er proefboringen worden gedaan. Pas als daaruit blijkt dat daadwerkelijk aardwarmte gewonnen kan worden en de locatie geschikt is, kan er een aardwarmte-installatie worden gebouwd. Vanaf de eerste onderzoeken gaan er meestal enkele jaren voorbij voordat er een tijdelijke boorinstallatie staat. Ook moet er nog een warmtenet aangelegd worden om het warme water bij de huizen te krijgen.

Mening inwoners

Voordat de initiatiefnemers daadwerkelijk aardwarmte kunnen winnen, moeten zij nog verschillende vergunningen aanvragen, onder andere bij de gemeente. Daarbij moeten zij aan alle eisen voor veiligheid, milieu en de omgeving voldoen. Inwoners krijgen gelegenheid om mee te denken over aardwarmte en over andere thema’s van de warmtetransitie.

Warmtevisie Oegstgeest

Dat aardwarmte een kans biedt om in Oegstgeest van het aardgas af te gaan wordt ook beschreven in de Transitievisie Warmte (TVW) van de gemeente. In de Transitievisie Warmte 1.0 die in juni door de raad is vastgesteld staat voor een aantal wijken in Oegstgeest aangegeven dat verwarming via een collectief warmtenet op dit moment het beste alternatief is voor aardgas. Aardwarmte kan zulke warmtenetten op regionale schaal middels een duurzame bron voeden. Verwarming met behulp van aardwarmte kan dus een duurzaam alternatief zijn voor verwarming met aardgas.

Meer informatie

De verleende opsporingsvergunningen en informatie om bezwaar te maken zijn op donderdag 26 augustus gepubliceerd en zijn te vinden op bij de publicaties op officielebekendmakingen.nl. Meer informatie over de energietransitie in Oegstgeest is te vinden op www.oegstgeest.nl/oegstgeest2030. Daarnaast vindt u meer informatie over aardwarmte en antwoorden op veel gestelde vragen op www.allesoveraardwarmte.nl en www.aardwarmterijnland.nl.