Op grond van hoofdstuk XI van de Wet milieubeheer heeft de gemeente Oegstgeest een (ontwerp) actieplan opgesteld. Op 6 oktober jl. heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 vast te stellen voor inspraak.

Uit de geluidsbelastingkaart, die door het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest is vastgesteld, is gebleken dat het binnenstedelijk wegverkeer de belangrijkste bron van geluidhinder is. In het actieplan zijn de belangrijkste knelpuntsituaties in beeld gebracht. Het actieplan beschrijft de maatregelen die nodig zijn om de leefomgevingskwaliteit te borgen door negatieve gezondheidseffecten ten gevolge van geluid te beperken.

Inzage stukken

De stukken liggen vanaf donderdag 15 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage tot en met woensdag 25 november 2020 bij de receptie van het gemeentehuis in Oegstgeest.
Het Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 is ook gepubliceerd op de site van de Omgevingsdienst West-Holland en kan daar bekeken worden.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunnen schriftelijke zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit worden ingediend. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u bellen voor het maken van een afspraak.

Informatie

Omgevingsdienst West-Holland, via (071) 4083100 of info@odwh.nl.

De ingebrachte zienswijzen betrekt het college bij de besluitvorming over het definitieve actieplan.
Tegen de vaststelling van het actieplan is, na verwerking van de ingediende zienswijzen, geen bezwaar of beroep mogelijk. Het actieplan bevat alleen beleidsvoornemens en voorgenomen maatregelen en is niet gericht op direct rechtsgevolg.