Oegstgeest valt binnen de invloedssfeer van de nationale luchthaven Schiphol. Met name het vliegverkeer van en naar de zogenaamde Kaagbaan is voor inwoners van Oegstgeest merkbaar en kan leiden tot geluidsoverlast.   

Standpunten gemeente Oegstgeest

Daar waar het gaat om de toekomst van de luchthaven Schiphol is de gemeente Oegstgeest voorstander van krimp van het aantal vluchten. Verder vindt de gemeente dat de aanleg van een parallelle Kaagbaan voorkomen moet worden. Deze standpunten zijn terug te vinden in het Coalitieakkoord ‘Zorgen voor Oegstgeest’.

Hieronder staat hoe de gemeente participeert in diverse regionale overleggen en welke instanties zich nog meer actief bezighouden met thema’s die te maken hebben met Schiphol.

Wat doet de gemeente?

De gemeente Oegstgeest maakt deel uit van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). Hierin stemmen decentrale overheden, 56 gemeenten en vier provincies, onderling af over de balans tussen luchtvaart en een gezonde leefomgeving. Discussies over luchtvaart beperken zich namelijk niet alleen tot de toekomst van de luchthaven Schiphol, maar gaan ook over bestaande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de Schipholregio.

De BRS overlegt hierover met de rijksoverheid. Verschillende ministeries zijn betrokken bij deze overleggen. De gemeenten die primair te maken hebben met het vliegverkeer van en naar de Kaagbaan, werken ook samen in het ‘Cluster Zuid West’. Samen met de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen zet Oegstgeest zich in voor het tegengaan van de nadelige effecten van luchtvaart op de gezondheid van inwoners. De Omgevingsdienst West-Holland ondersteunt de gemeenten daarbij door het voorbereiden van vergaderingen, het inbrengen van inhoudelijke kennis en expertise en het rapporteren over bijvoorbeeld  geluidmetingen.

Actieve Bewonersvereniging

De gemeente trekt in het Schipholdossier op met bewonersorganisaties rondom Schiphol. Ook zij zetten zich in voor een gezonde leefomgeving en minder overlast. Bekijk de website van bewonersvereniging ‘Omgeving zonder Vlieghinder’. Daar staat wat hoe de lokale bewonersvereniging zich inzet voor het dorp.

Live informatie

U kunt de geluidsniveaus van het vliegverkeer live volgen via de website van Sensornet. Op dit moment staan meetpunten in Kaag en Braassem, Leiden, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest en Teylingen. De rapportages zijn openbaar.

Via Vliegverkeer in Zicht van BAS kunt u meekijken met de vliegbewegingen boven Nederland en Europa. Actuele informatie over baan- en routegebruik en geluidsmetingen staat ook op BAS. Als u een woning gaat kopen of huren kunt u op basis van de postcode nazoeken hoeveel geluidhinder van vliegverkeer er te verwachten is. Ook deze informatie vindt u op de website van BAS.

Begin 2018  is de mobiele applicatie OmgevingsInfoSchiphol gelanceerd. Met de app kan iedereen via smartphone, tablet of computer informatie over het actuele vliegverkeer rond Schiphol raadplegen.

Veiligheid en duurzaamheid

In de ‘Staat van Schiphol’ geeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) jaarlijks haar bevindingen weer ten aanzien van de veiligheid en duurzaamheid op en rond de luchthaven. Ook is de Inspectie belast met het handhaven van de regels die de geluidshinder voor omwonenden moeten beperken. De Inspectie valt onder het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Informatie baanonderhoud

De Luchthaven Schiphol zorgt zelf ook voor actuele informatie. Bijvoorbeeld over gepland baanonderhoud en wat inwoners daarvan kunnen merken. Maar ook informatie over bijvoorbeeld luchtkwaliteit en stikstof zijn te vinden op de website van de Royal Schiphol Group.

Vraag of klacht over Schiphol?

Breng een bezoek aan de website van BAS, het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. Dit is de plek voor vragen en klachten over vliegverkeer van Schiphol. BAS is telefonisch bereikbaar op 020-6015555 en registreert klachten, maar kan zelf geen actie ondernemen. De verzamelde klachten worden ieder kwartaal besproken met betrokken partijen. Klachten over vliegtuiggeluid kunt u binnen tien dagen nadat de overlast is ondervonden, melden.

Nuttige webadressen