De gemeente Oegstgeest heeft een omgevingsvisie opgesteld. In de visie met als titel ‘Oog voor historie, oog voor ontwikkeling’ staan de keuzes voor de leefomgeving op lange termijn. Kortom: de omgeving waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. De omgevingsvisie is vastgesteld door de gemeenteraad op 23 maart 2023.

Omgaan met schaarse ruimte

Oegstgeest heeft met allerlei ontwikkelingen te maken. Het aantal inwoners groeit, mensen wonen langer zelfstandig thuis, het klimaat verandert en de gemeente zoekt naar duurzamer manieren om energie op te wekken. De omgevingsvisie helpt om die ontwikkelingen in beeld te brengen en op elkaar af te stemmen.

De omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, energie, natuur, verkeer en vervoer, wonen, voorzieningen en cultureel erfgoed. Het is de uitkomst van onderzoek en gesprekken met inwoners en organisaties. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de omgevingsvisie.

De werking van deze visie

De omgevingsvisie laat in één document alle gemaakte keuzes zien. Op welke plekken in het dorp krijgt het behoud van groen en erfgoed voorrang? Waar is juist ruimte voor sociale ontmoetingen of woningen? Dit overzicht is belangrijk, want de gemeente is vaak afhankelijk van initiatiefnemers voor projecten. De visie biedt dan het handvat om te bepalen of een initiatief past in het dorp. In de komende jaren wordt op basis van de omgevingsvisie een omgevingsplan opgesteld, dat alle bestaande bestemmingsplannen vervangt.

Betrokkenheid uit het dorp

Het traject om te komen tot deze omgevingsvisie is gestart in 2020 met het verzamelen van alle relevante informatie in een zogenaamde dorpsatlas. In 2021 kwam de volgende stap door met inwoners, organisaties en andere partijen te bespreken wat Oegstgeest een dorp maakt om van te houden. Op basis van de uitkomsten is een ambitiedocument gemaakt dat vastgesteld is door de gemeenteraad.

In 2023 is op basis van de ambities de omgevingsvisie geschreven, ook nu weer met betrokkenheid vanuit het dorp. Organisaties dachten mee over belangrijke vraagstukken en inwoners konden vragen stellen en reageren via het Doe Mee platform.

Achtergrondinformatie

De informatie over het dorp os gebundeld in de dorpsatlas. Op 26 november 2020 stelde de gemeenteraad het participatieplan voor de omgevingsvisie vast. Met dit besluit gaf de gemeenteraad de verhaallijnen (thema's) mee die in het gesprek met inwoners en andere partijen aan de orde komen. Daarnaast is besloten hoe de participatie voor de omgevingsvisie met de omgevingspartijen en inwoners vorm krijgt. U kunt de stukken hier nalezen: