Wat te doen bij overlast van meeuwen en kauwen

In de bebouwde omgeving broeden diverse soorten vogels. Vooral meeuwen, maar ook kauwen, kunnen voor veel overlast zorgen in de vorm van lawaai, zwerfvuil, uitwerpselen en intimiderend gedrag naar mensen toe. Een effectieve manier om overlast tegen te gaan, is voorkomen dat de vogels nestelen op ongewenste plekken, zoals op daken. Daarom is het van belang om voordat het broedseizoen begint hier al maatregelen tegen te nemen. Het broedseizoen loopt van ongeveer april t/m juli, afhankelijk van de temperatuur.

Flora- en faunawet

Meeuwen en kauwen vallen onder de wettelijke bescherming van de Flora- en faunawet. Deze wet verbiedt het opzettelijk verontrusten, verwonden of doden van beschermde diersoorten als meeuwen. Ook het verwijderen van nesten of eieren is verboden. De gemeente kan om deze reden geen vogeloverlast bestrijden.

Wat kunt u als bewoner doen?

De bebouwde omgeving biedt meeuwen voldoende voedsel en nestgelegenheid. Vooral op daken bouwen meeuwen graag een nest, ver weg van vijanden als de mens en de vos. Geschikte broedplaatsen voor meeuwen zijn onder andere platte daken, dakramen, tegen dakranden aan en achter de schoorsteen. U kunt zelf deze mogelijke nestlocaties ongeschikt maken door het leggen van een net of het spannen van draden.