Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand.

Wat is de bijzondere bijstand?

Als u een laag inkomen heeft en u heeft geen of weinig eigen vermogen maar u wordt geconfronteerd met onvoorziene noodzakelijk kosten, dan komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet. Bijzondere bijstand is een vergoeding voor noodzakelijke bijzondere kosten, die u naar het oordeel van de gemeente niet zelf kunt betalen. De gemeente betaalt dan een vergoeding of verstrekt een lening.

Aanvragen

Voor het aanvragen van Bijzondere bijstand kunt u terecht bij Sociale Zaken. Tijdens het telefonisch spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer 14071 kunt u informatie inwinnen en een inlichtingenformulier opvragen waarop alle belangrijke gegevens ingevuld moeten worden. Op dit formulier wordt ook aangegeven welke bewijsstukken u samen met het formulier moet inleveren.

Toekennen

Wij beslissen in principe binnen acht weken na ontvangst van uw volledige aanvraag. Als wij nog aanvullende gegevens van u nodig hebben of wij advies moeten vragen bij andere instanties, kunnen we deze termijn verlengen. U ontvangt daarover dan schriftelijk bericht.

Het toekennen van bijzondere bijstand is aan regels gebonden. Hieronder in het kort:

  • Het moet gaan om bijzondere kosten. Dus niet uitgaven voor eten, drinken, kleding, huur, enzovoort.
  • Het moet gaan om noodzakelijke kosten. Dat wil zeggen dat u die kosten moet maken, u kunt ze niet vermijden. In sommige gevallen zullen wij advies vragen aan een arts of andere deskundige.
  • U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen. Bijvoorbeeld niet via uw verzekering, uw ziektekostenverzekering of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
  • U kunt de kosten niet zelf betalen. U heeft een laag inkomen en u heeft geen geld apart kunnen leggen. U dient de bijzondere bijstand vooraf aan te vragen. Dus vóórdat u de kosten maakt.

Het inlichtingenformulier dient binnen een week na de verstrekking ingevuld, ondertekend en voorzien van alle bijlagen/bewijzen te worden teruggestuurd naar de gemeente. Nadat het inlichtingenformulier is ingediend, controleert de gemeente of de aanvraag compleet en correct is.

Is de aanvraag niet compleet of niet correct, dan wordt u verzocht binnen een door de gemeente gestelde termijn de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. Voldoet u niet aan dit verzoek, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.