Wanneer u niet zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien omdat u onvoldoende inkomsten en geen eigen vermogen hebt, dan kunt u een beroep doen op de Participatiewet om een bijstandsuitkering aan te vragen.

Wat is een bijstandsuitkering?

Wanneer u niet zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien omdat u onvoldoende inkomsten hebt, dan kunt u een beroep doen op de Participatiewet om een bijstandsuitkering aan te vragen. De Participatiewet is van toepassing als u geen recht hebt op een andere uitkering, of als die uitkering onvoldoende is. De bijstandsuitkering zorgt ervoor dat de hoogte van uw inkomen op het landelijk vastgestelde minimumniveau komt te liggen. 

Een uitkering op grond van de Participatiewet wordt verstrekt aan u en uw eventuele partner. Iemand kan partner zijn, ook al is er geen sprake van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Bij de bepaling van het recht op bijstand kijken we naar de situatie van de aanvrager en de partner.

De uitkering op grond van de Participatiewet is het laatste vangnet. Daarom wordt altijd eerst nagegaan of er geen andere inkomensvoorzieningen (bijv. een WIA, WW- of Wajong-uitkering) zijn, waarmee u in de noodzakelijke kosten van uw bestaan kunt voorzien.

Deze noodzakelijke kosten zijn kosten zoals huisvesting, voeding, kleding en geneeskundige verzorging. Aanschafkosten van een televisie, een wasautomaat, een fiets, verhuiskosten en een telefoonabonnement horen daar ook bij, eventueel te voldoen via reservering of gespreide betaling achteraf. In geval van bijzondere kosten die niet algemeen gangbaar zijn kunt u mogelijk voor bijzondere bijstand in aanmerking komen.

Voorwaarden

U moet in elk geval aan de volgende voorwaarden voldoen om voor een uitkering in aanmerking te komen:

  • 18 jaar of ouder zijn (behoudens enkele uitzonderingen)
  • in Nederland verblijven
  • over te weinig financiĆ«le middelen beschikken of dreigen te beschikken om de noodzakelijke kosten van het bestaan zelf te betalen
  • geen beroep kunnen doen op een andere inkomensregeling die toereikend is

Van het recht op bijstand zijn in beginsel uitgesloten:

  • gedetineerden
  • stakers
  • personen die langer dan de gebruikelijk vakantieduur (4 weken) in het buitenland verblijven
  • studerenden
  • personen die jonger zijn dan 18 jaar

Aanvragen

Indien u 27 jaar of ouder bent dan kunt u voor het aanvragen van een uitkering terecht bij het UWV-Werkbedrijf in Leiden, Vondellaan 55, 2332 AA Leiden. Bij het UWV-Werkbedrijf wordt het inlichtingenformulier verstrekt waarop alle voor de aanvraag van belang zijnde gegevens ingevuld moeten worden. Op dit formulier wordt ook aangegeven welke bewijsstukken u samen met het formulier moet inleveren. Het formulier en de bewijsstukken worden door het UWV naar de gemeente verstuurd die uw aanvraag zal beoordelen. In verband hiermee ontvangt u een uitnodiging voor een gesprekk van de gemeente. U kunt uw aanvraag dan toelichten en wordt gewezen op uw rechten en plichten.

Indien u jonger dan 27 jaar bent (maar wel tenminste 18 jaar oud) dan kunt u om een uitkering aan te vragen contact opnemen met Sociale Zaken tijdens het telefonisch spreekuur van 9.00- tot 11.00 uur via telefoon 14071.

Toekennen

Wij beslissen in principe binnen acht weken na ontvangst van uw volledig ingevulde inlichtingenformulier. Deze termijn kan worden verlengd. Een uitkering kan in principe pas ingaan op de dag waarop de uitkering is aangevraagd.  Bij het onterecht ontvangen van een uitkering of bij het ontvangen van een uitkering die hoger is dan waar men recht op heeft, wordt de te veel betaalde uitkering teruggevorderd.