Deze voorwaarden behoren bij een door de gemeente Oegstgeest en een gebruiker gesloten  overeenkomst. De voorwaarden zijn integraal onderdeel van deze  overeenkomst en men dient zich hier strikt aan te houden.

Termen

Sporthal:

De Cuyl, De Voscuyl 36, Oegstgeest

Gebruiker:

Bond, vereniging, school, persoon enz. aan wie de gemeente Oegstgeest een bevestiging tot het gebruik van de Sporthal heeft verstrekt, alsmede degene, die door deze bond, vereniging, school, persoon enz. voor de opgegeven activiteit tot de  sporthal worden toegelaten, toeschouwers daaronder inbegrepen. De bezoekers hebben alleen toegang gedurende de  tijdstippen, dat de sporthal voor het publiek geopend is en mogen zich alleen in de voor bezoekers toegankelijke ruimten  bevinden.

Gemeente:

Gemeente  Oegstgeest

Overeenkomst:

Het door de gebruiker ondertekende aanvraagformulier en de door de gemeente ondertekende bevestiging  gebruik vormen samen de overeenkomst. Leiding : Degene(n) die namens de  gebruiker en zeggenschap heeft over de in de sporthal gebezigde activiteiten, danwel de  in de sporthal verblijvende  personen en/of degene die optreedt namens de partij/gebruiker op wiens uitnodiging de in de  sporthal aanwezige personen in de sporthal zijn toegelaten.

Voorwaarden

 1. Het gebruik wordt uitsluitend toegestaan aan de gebruiker voor het in de bevestiging omschreven doel,  gedurende de daarin aangegeven tijden. Voor elk ander gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van  het gemeentebestuur nodig.  Het gebruik dient plaats te vinden onder leiding van tenminste één persoon, die  zich voor de aanvang van het gebruik meldt bij de beheerder.

 2. Het betreden van de vloer van de hal met straatschoeisel, hieronder begrepen gymastiekschoeisel dat op straat is  gedragen, is niet toegestaan.  De vloer van de hal mag uitsluitend worden betreden op blote voeten of met  sportschoeisel (niet voorzien van zwarte zolen).  De doucheruimten mogen eveneens slechts op blote voeten of  op sportschoeisel worden betreden.

  1. De gebruiker heeft het recht gebruik te maken van de in de sporthal aanwezige materialen, met uitzondering  van het  z.g. spelmateriaal, als ballen, shuttles e.d. Hiervoor dient de gebruiker zelf zorg te dragen; ballen die in  gebruik zijn voor openluchtspel, mogen in de sporthal slechts worden gebruikt wanneer zij vooraf voldoende  zijn gereinigd.

  2. Alle toestellen en materialen moeten na beëindiging van het gebruik op de daarvoor bestemde plaatsen  worden opgeborgen.  De toestellen en materialen mogen alleen gebruikt worden voor het doel, waarvoor zij zijn  bestemd

  3. Het gebruik van toestellen voor schoolgymnastiek en turnen door gebruiker is uitsluitend toegestaan onder leiding van een persoon, die een daartoe vereiste opleidingsbevoegdheid bezit. Deze bevoegdheid moet op  eerste verzoek van de gemeente worden getoond.

  1. Kleed - en waslokalen en alle overige ruimten waartoe de gebruiker toegang heeft, moeten in nette en  opgeruimde staat worden achtergelaten.

  2. In de gehele accommodatie is het ten strengste verboden te roken. De huurder is verantwoordelijk voor het  handhaven van het rookverbod.  Bij niet nakomen van het rookverbod wordt de toegang tot het verhuurde  ontzegd.

  3. In de sporthal alsmede in de was - en kleedgelegenheden is  het gebruik van consumpties niet toegestaan

  4. Huisdieren worden in de sporthal en aanhorigheden niet toegelaten.

 3. De  bovengenoemd  bedoelde leider is verplicht bij het ontstaan van beschadigingen of bij het constateren van  beschadigingen aan het gebouw of de inventaris daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de beheerder.

 4. De partij/gebruiker in de bij deze voorwaarden behorende bevestiging, is aansprakelijk voor alle schade, welke  door zijn schuld of nalatigheid wordt toegebracht aan het gebouw of de inventaris en alle schade, die is  aangebracht door gebruikers die onder verantwoordelijkheid van deze partij/gebruiker, op zijn uitnodiging  danwel uit hoofde van het lidmaatschap van een bond, vereniging of het leerlingschap van een school aanwezig  is in de sporthal.  Herstel van de schade geschiedt door of vanwege de gemeente voor rekening van de gebruiker.   Zodra de schade wordt geconstateerd zal de partij/gebruiker op de hoogte worden gebracht van de hoogte van  de schade.  De kosten worden verhaald op de par tij/gebruiker en deze zal na toezending van de rekening binnen  30 dagen de kosten van de schade voldoen.

 5. De aanwijzingen van de beheerder dienen door de gebruiker stipt in acht te worden genomen.  Personen, die  aanstoot geven, de orde verstoren of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen, dienen door de in  artikel 2 bedoelde leider uit de sporthal te worden verwijderd.

 6. De  gemeente is niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal. De gemeente is evenmin aansprakelijk voor schade aan persoon en eigendommen, behoudens haar aansprakelijkheid volgens de wet.

 7. Rijwielen,  bromfietsen  en  motorrijtuigen moeten in de daarvoor bestemde ruimten, c.q. vakken worden geplaatst.  De gemeente is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of vermissing van deze voertuigen.

 8. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur is het niet toegestaan het gehuurde  geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden; eigen materialen of gereedschappen  in de sporthal op t e slaan of op te bergen; in de sporthal reclameborden, bekendmakingen of andere  aanduidingen van blijvende aard aan te brengen.

 9. Aankondigingen van tijdelijke aard mogen slechts op vooraf aangegeven plaatsen en na vooraf verkregen toestemming worden aangebracht, waarbij het voorbehoud over een bepaalde tijdsduur kan worden gemaakt.

 10. Voor overschrijding van de overeengekomen gebruiksduur zal een aanvullende rekening worden gezonden, waarbij een minimum van een half uur wordt aangehouden.

 11. De gemeente behoudt  zich het recht voor in bijzondere gevallen van de hal gebruik te maken of te doen gebruik  maken op de uren, welke aan gebruiker zijn gegeven, mits het gemeentebestuur hiervan tenminste twee weken  van tevoren schriftelijk aan gebruiker kennis heeft gegeven. Voor de duur van het gebruik door de gemeente zal  gebruiker geen vergoeding verschuldigd zijn.

 12. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.