Deze voorwaarden behoren bij een door de gemeente Oegstgeest en een gebruiker gesloten bevestiging gebruik. Deze voorwaarden zijn integraal onderdeel van deze bevestiging . Bij het gebruik van de Mozaïekzaal dient men zich strikt aan de voorwaarden van deze bevestiging te houden.

Termen

Mozaïekzaal:

Het lokaal dat onderwerp is van de bevestiging tot gebruik.

Gebruiker:

Bond, vereniging, school, persoon enz. met wie de gemeente Oegstgeest een bevestiging tot het gebruik van de Mozaïekzaal aangaat, alsmede degene, die door deze bond, vereniging, school, persoon enz. voor de opgegeven activiteit tot de Mozaïekzaal worden toegelaten, toeschouwers daaronder medebegrepen. De bezoekers hebben alleen toegang gedurende de tijdstippen, dat de Mozaïekzaal voor het publiek geopend is en mogen zich alleen in de voor bezoekers toegankelijke ruimten bevinden.

Gemeente:

Gemeente Oegstgeest

Leiding:

Degene(n) die namens de partij/gebruiker optre(e)d(t)(en) en zeggenschap heeft over de in de Mozaïekzaal gebezigde activiteiten, dan wel de in de Mozaïekzaal verblijvende personen en/of degene die optreedt namens de gebruiker op wiens uitnodiging de in de Mozaïekzaal aanwezige personen zijn toegelaten.

Voorwaarden

 1. Het gebruik is uitsluitend toegestaan gedurende de in de bevestiging gebruik aangegeven tijden. Voor overschrijding van de overeengekomen gebruiksduur zal een aanvullende rekening worden gezonden, waarbij een minimum van een kwartier zal worden aangehouden.
 2. De gebruiker heeft het recht om, in overleg met de gemeente, de tot het gebouw behorende inventaris te gebruiken.
 3. Het is niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden.
 4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente is het niet toegestaan:
  • eigen materialen of gereedschappen in het gebouw op te slaan, op te bergen of te bevestigen aan deuren, kozijnen, muren, vloeren of anderszins;
  • in het gebouw reclameborden, bekendmakingen of andere aanduidingen van blijvende aard aan te brengen.
 5. Het is de gebruiker verboden zelf dranken of andere consumptieartikelen in de gehuurde lokaliteiten te serveren, tenzij een en ander in de bevestiging gebruik is geregeld.
 6. In de gehele accommodatie mag niet worden gerookt. De huurder is verantwoordelijk voor het handhaven van het rookverbod. Bij niet nakomen van het rookverbod wordt de toegang tot het verhuurde ontzegd.
 7. De gebruiker zorgt ervoor dat de Mozaïekzaal en de bijbehorende vertrekken op een normale wijze met gebruiksmelding gebruikt worden.
 8. Na afloop van het gebruik dient/dienen de ruimte(n) in nette en opgeruimde staat te worden achtergelaten.
 9. De met de leiding belaste perso(o)n(en) is/zijn verplicht bij het ontstaan van schade of bij het constateren van schade aan het gebouw of de inventaris daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de gemeente Oegstgeest. De partij/gebruiker in de bij deze voorwaarden behorende bevestiging , is aansprakelijk voor alle schade, welke door zijn schuld of nalatigheid wordt toegebracht aan het gebouw of de inventaris en alle schade, die is aangebracht door personen die onder verantwoordelijkheid van deze partij/gebruiker, op zijn uitnodiging dan wel uit hoofde van het lidmaatschap van een bond, vereniging of het leerlingschap van een school aanwezig zijn in de Mozaïekzaal. Herstel van de schade geschiedt door of vanwege de gemeente voor rekening van de gebruiker. Zodra de schade wordt geconstateerd zal de partij/gebruiker op de hoogte worden gebracht van de hoogte van de schade. De kosten worden verhaald op de partij/gebruiker en deze zal na toezending van de rekening binnen 30 dagen de kosten van de schade voldoen.
 10. Gebruikers die zich herhaaldelijk schuldig maken aan wangedrag kan de toegang van het gebouw voor enige tijd worden ontzegd.
 11. De gemeente is niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal. De gemeente is evenmin aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen in verband met het gebruik van de Mozaïekzaal, behoudens haar aansprakelijkheid volgens de wet.
 12. De gemeente behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen van de ruimte(n) gebruik te maken of te doen gebruikmaken op de uren, welke aan gebruikers zijn gegeven, mits het gemeentebestuur hiervan tenminste 2 weken van tevoren schriftelijk kennis heeft gegeven. Voor de duur van het gebruik door de gemeente zal gebruiker geen vergoeding verschuldigd zijn.
 13. Indien het gehuurde door huurder niet op de overeengekomen tijd kan worden afgenomen, door welke oorzaken ook, dient huurder daarvan onverwijld, met opgave van redenen, schriftelijk mededeling te doen aan de gemeente Oegstgeest.
 14. Bij niet-nakoming van gestelde voorwaarden en bepalingen en betalingsverplichtingen kan huurder, zonder enige waarschuwing vooraf, de toegang tot het gehuurde worden ontzegd, respectievelijk geweigerd.