Deze voorwaarden behoren bij een door de gemeente Oegstgeest en een gebruiker gesloten overeenkomst. De voorwaarden zijn integraal onderdeel van deze overeenkomst en men dient zich hier strikt aan te houden.

Termen

Gymzaal:

De zaal dat onderwerp is van de bevestiging tot gebruik.

Gebruiker:

Bond, vereniging, school, persoon enz. met wie de gemeente Oegstgeest een bevestiging tot het gebruik van een gymzaal aangaat, alsmede degene, die door deze bond, vereniging, school, persoon enz. voor beoefening van gymnastiek, sport en spel tot het lokaal worden toegelaten, toeschouwers daaronder medebegrepen. De bezoekers hebben alleen toegang gedurende de tijdstippen, dat de zaal voor het publiek geopend is en mogen zich alleen in de voor bezoekers toegankelijke ruimten bevinden.

Gemeente:

Gemeente Oegstgeest

Overeenkomst:

Het door de gebruiker ondertekende aanvraagformulier en de door de gemeente ondertekende bevestiging gebruik vormen samen de overeenkomst.

Leiding:

Degene(n) die namens de partij/gebruiker optre(e)d(t)(en) en zeggenschap heeft over de in de gymzaal gebezigde activiteiten, danwel de in de gymzaal verblijvende personen en/of degene die optreedt namens de gebruiker op wiens uitnodiging de in de gymzaal aanwezige personen in de gymzaal zijn toegelaten.

Voorwaarden

 1. Het gebruik wordt uitsluitend toegestaan aan de gebruiker voor het in de bevestiging omschreven doel, gedurende de daarin aangegeven tijden. Voor elk ander gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur nodig.

  1. Het waslokaal en de gymzaal mogen slechts met blote voeten of op gymnastiekschoenen, niet voorzien van zwarte zolen, worden betreden. Personen die bij controle gewone schoenen blijken te dragen, worden verwijderd en krijgen geen toegang meer tot de lokalen.

  2. Het is ten strengste verboden om in de zaal te voetballen. Bij overtreding wordt de betreffende groep of vereniging uitgesloten van het gebruik van de zaal.

  3. In de gehele accommodatie mag niet worden gerookt. De huurder is verantwoordelijk voor het handhaven van het rookverbod. Bij niet nakomen van het rookverbod wordt de toegang tot het verhuurde ontzegd. Het gebruik van consumpties is niet toegestaan.

  4. Het betreden van de zaal met gymnastiekschoenen die op straat gedragen zijn, is niet toegestaan.

 2. De partij/gebruiker moet zorgdragen dat de gymnastiektoestellen, de vloeren e.d. op de normale wijze gebruikt worden en niet worden beschadigd. Schade, ontstaan door slijtage bij normaal gebruik, zal niet als zodanig worden aangemerkt. Tevens zal de leiding ervoor zorg dragen dat de gymzaal en de bijbehorende vertrekken op een normale wijze gebruikt worden.

  1. Bij het einde van elke lestijd moeten de werktuigen zorgvuldig worden opgeborgen in de daarvoor bestemde opbergruimten en op de juiste plaats

  2. De met de leiding belaste perso(o)n(en) is/zijn verplicht bij het ontstaan van schade of bij het constateren van schade aan het gebouw of de inventaris daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente Oegstgeest.

  3. De partij/gebruiker in de bij deze voorwaarden behorende bevestiging, is aansprakelijk voor alle schade, welke door zijn schuld of nalatigheid wordt toegebracht aan het gebouw of de inventaris en alle schade, die is aangebracht door personen die onder verantwoordelijkheid van deze partij/gebruiker, op zijn uitnodiging danwel uit hoofde van het lidmaatschap van een bond, vereniging of het leerlingschap van een school aanwezig zijn in de gymzaal. Herstel van de schade geschiedt door of vanwege de gemeente voor rekening van de gebruiker. Zodra de schade wordt geconstateerd zal de partij/gebruiker op de hoogte worden gebracht van de hoogte van de schade. De kosten worden verhaald op de partij/gebruiker en deze zal na toezending van de rekening binnen 30 dagen de kosten van de schade voldoen.

 3. Rijwielen en bromfietsen moeten in de daarvoor bestemde ruimten c.q. vakken worden geplaatst. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of vermissing van deze voertuigen.

 4. De gemeente is niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal. De gemeente is evenmin aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen in verband met het gebruik van de gymzaal, behoudens haar aansprakelijkheid volgens de wet.

 5. De gebruikers dienen zelf zorg te dragen voor een EHBO - tas/trommel.

 6. De gemeente behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen van de gymzaal gebruik te maken of te doen gebruik maken op de uren, welke aan gebruikers zijn gegeven, mits het gemeente bestuur hiervan tenminste 2 weken van tevoren schriftelijk kennis heeft gegeven. Voor de duur van het gebruik door de gemeente zal de gebruiker geen vergoeding verschuldigd zijn.

 7. Op last van de brandweer mogen er op enig moment niet meer dan vijftig personen aanwezig zijn in de ruimte.

 8. Het gebruik van toestellen voor schoolgymnastiek en turnen door gebruiker is uitsluitend toegestaan onder leiding van een persoon, die een daartoe vereiste opleidingsbevoegdheid bezit. Deze bevoegdheid moet op eerste verzoek van de gemeente worden getoond.

 9. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.