dinsdag 24 mei 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentHerstelbesluit bestemmingsplan 'Nieuw-Rhijngeest Zuid (wonen)’

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het herstelbesluit bestemmingsplan Nieuw-Rhijngeest Zuid (wonen) met identificatiecode NL.IMRO.0579.BPNRGZuidWonen-VA02, overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, door de raad op 28 april 2022 is vastgesteld. Met ingang van 24 mei 2022 tot en met 4 juli 2022 ligt het herstelbesluit ter inzage.

Plangebied

Het bestemmingsplangebied van dit bestemmingsplan ligt ten zuidwesten van Park Landskroon, direct naast het bedrijvengedeelte van Nieuw-Rhijngeest Zuid. De globale grenzen van het plangebied zijn als volgt: de Rhijnhofweg aan de westzijde, de Willem Einthovenstraat aan de zuidzijde, het bedrijvengedeelte van Nieuw-Rhijngeest Zuid aan de oostzijde en ten noorden ligt park Landskroon.

In het bestemmingsplan Nieuw-Rhijngeest Zuid (wonen) worden 800 woningen mogelijk gemaakt waarvan 300 studentenwoningen. Naast de woningontwikkeling is er plaats voor een sloepenhaven en 2.500m2 aan gemengde voorzieningen.

Met dit herstelbesluit is beoogd de gebreken te herstellen uit het oorspronkelijke vaststellingsbesluit, die zijn aangekaart in een beroepszaak bij de Raad van State. Artikel 6:19 van de Awb biedt de mogelijkheid om tijdens het beroep gebreken te herstellen middels een zogenaamd herstelbesluit. De gebreken die in dit herstelbesluit gerepareerd worden hebben betrekking op archeologie.

Procedure

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente www.oegstgeest.nl> bestemmingplannen> nu-ter-inzage. Ook kan een papieren versie van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende deze termijn bij de receptie van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest worden ingezien. Nadere informatie is verkrijgbaar bij Team Ruimte/Beleid en Advies, telefoonnummer 14071.

Beroep

Binnen de gestelde termijn van zes weken, met ingang van 24 mei 2022 kunnen belanghebbenden uitsluitend tegen de aangebrachte wijzigingen (nieuw vaststellingsbesluit) beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er kan uitsluitend beroep worden ingesteld tegen de wijzigingen die bij dat besluit zijn aangebracht, er kan geen beroep worden ingesteld tegen de overige, ongewijzigd gebleven planonderdelen.

Degenen die al eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 1 juli 2021 hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven, planonderdelen. Het beroepschrift dient schriftelijk te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.