woensdag 20 april 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingIntrekkingsbesluit voor het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van Geversstraat 63 te Oegstgeest

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest.

Gelet op:

  • de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de van Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

  • de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

  • de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

  • het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Oegstgeest 2022, de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte;

Overwegende dat:

  • de bescheiden die ten grondslag liggen aan besluit met kenmerk Z/21/151981 nadien zijn gewijzigd;

  • de parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van Geversstraat 63 nog niet is gerealiseerd zoals bedoeld bij besluit met kenmerk Z/21/151981;

Besluiten:

  • het verkeersbesluit met kenmerk Z/21/151981 IN TE TREKKEN voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen bij de laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van Geversstraat 63 als parkeergelegenheid die alleen bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen.

Bijlage: Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats opladen elektrische voertuig met kenmerk Z/21/151981

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Kees Schrieks

manager Ruimte

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7: 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.