E.R. Jaensch (Emile), burgemeester

Portefeuilles

 • Communicatie en voorlichting
 • Dienstverlening
 • Integrale handhaving
 • Integriteit
 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeel en organisatie
 • Representatie en externe betrekkingen

Dossiers:

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Vertegenwoordiging in verbonden partijen:

 • Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden

Nevenfuncties:

 • Dagelijks Bestuur en Vicevoorzitter Vereniging van Zuid Hollandse Gemeenten VZHG (onbezoldigd)
 • Secretaris van de Vereniging van Burgemeesters van Gemeenten in Zuid-Holland VBGZH (onbezoldigd)
 • Lid Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie van Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG (onbezoldigd)
 • Raad van Advies, Stichting Veteranen Duin- en Bollenstreek (onbezoldigd)
 • Lid Comité van Aanbeveling Nederlands Studenten Orkest (onbezoldigd)
 • Lid Comité van Aanbeveling Oegstgeester Dictee (onbezoldigd)
 • Lid Comité van Aanbeveling 450 jaar 3 October Vereeniging Leiden (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties:

 • Voorzitter van de Raad van Toezicht Cultuureducatiegroep (bezoldigd)
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht Brede School (bezoldigd)
 • Vrijwillliger Stichting Fietsmaatjes (onbezoldigd)

T.I.M. van Tongeren (Tim), 1e locoburgemeester

Portefeuilles

 • Duurzaamheid en energietransitie
 • Inclusiviteit
 • Jeugdzorg
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Onderwijs
 • Participatie
 • Sociale zaken en werkgelegenheid
 • Sport en recreatie
 • Vluchtelingen

Dossiers:

 • Verkabelen
 • Scheve huisjes

Vertegenwoordiging in verbonden partijen:

 • Gemeenschappelijke regeling HECHT
 • Gemeenschappelijke regeling Kust-Duin-en Bollenstreek (KDB)
 • Energie +
 • Algemeen Bestuur Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Nevenfuncties:

geen


E. Bus (Elfred), 2e locoburgemeester

Portefeuilles

 • Afvalbeleid
 • Beheer en onderhoud openbare ruimte (MJOP)
 • Dierenwelzijn
 • Economie
 • Groenbeleid
 • Ruimtelijke ordening: invoering omgevingswet
 • Wonen en volkshuisvesting

Dossiers:

 • Schiphol
 • Evenementenbeleid

Vertegenwoordiging in verbonden partijen:

 • Stichting Leiden Bio Science Park (LBSP)
 • Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Nevenfuncties:

 • Lid lokale cliëntenraad, Woning Jakweide 115 Swetterhage, Gemiva-SVG (onbezoldigd)

C. Oudendijk (Kees), 3e locoburgemeester

Portefeuilles

Financiën en bestuur 

 • Bedrijfsvoering
 • Burgerparticipatie
 • Cultuur, monumentenzorg en cultureel erfgoed
 • Financiën
 • Grondzaken en grondexploitatie
 • Maatschappelijk vastgoed incl. onderwijshuisvesting
 • Regiozaken
 • Verkeer en mobiliteit

Dossiers:

 • Gemeentelijke deelnemingen (Alliander, BNG, Dunea)
 • Almondehoeve

Vertegenwoordiging in verbonden partijen:

 • Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)
 • Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

Nevenfuncties:

 • Penningmeester Vrienden van Topaz (onbezoldigd)
 • Penningmeester AviAssist (onbezoldigd)

J. Versluis (Jeffrey), Gemeentesecretaris