E.R. Jaensch (Emile), burgemeester

Portefeuilles

 • Communicatie en voorlichting
 • Dienstverlening
 • Integrale handhaving
 • Integriteit
 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeel en organisatie
 • Representatie en externe betrekkingen

Dossiers:

 • Opvang vluchtelingen Oekraine

Vertegenwoordiging in verbonden partijen:

 • Dagelijks bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden q.q.

Nevenfuncties:

 • Lid Comité van Aanbeveling Nederlands Studenten Orkest (onbezoldigd)
 • Lid Comité van Aanbeveling Oegstgeester Dictee (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks bestuur Holland Rijnland, portefeuille Wonen, Bestuur & Middelen en Natuur, Landschap en Recreatie (onbezoldigd)
 • Vicevoorzitter Vereniging van Zuid Hollandse Gemeenten VZHG (onbezoldigd)
 • Vrijwillliger stichting Fietsmaatjes (onbezoldigd)
 • Raad van Advies, Stichting Veteranen Duin- en Bollenstreek (onbezoldigd)

T.I.M. van Tongeren (Tim), 1e locoburgemeester

Portefeuilles

Sociaal beleid en duurzaamheid 

 • Duurzaamheid en energietransitie
 • Inclusiviteit
 • Jeugdzorg
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Onderwijs
 • Participatie
 • Sociale zaken en werkgelegenheid
 • Sport en recreatie
 • Vluchtelingen

Dossiers:

 • Verkabelen
 • Scheve huisjes

Vertegenwoordiging in verbonden partijen:

 • Gemeenschappelijke regeling HECHT
 • Gemeenschappelijke regeling Kust-Duin-en Bollenstreek (KDB)
 • Energie +
 • Algemeen Bestuur Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

E. Bus (Elfred), 2e locoburgemeester

Portefeuilles

Ruimte en wonen

 • Afvalbeleid
 • Beheer en onderhoud openbare ruimte (MJOP)
 • Dierenwelzijn
 • Economie
 • Groenbeleid
 • Ruimtelijke ordening: invoering omgevingswet
 • Wonen en volkshuisvesting

Dossiers:

 • Schiphol
 • Evenementenbeleid

Vertegenwoordiging in verbonden partijen:

 • Stichting Leiden Bio Science Park (LBSP)
 • Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Nevenfuncties:

 • Lid lokale cliëntenraad, Woning Jakweide 115 Swetterhage, Gemiva-SVG (onbezoldigd)

T.A.M. de Groot (Dick), 3e locoburgemeester

Portefeuilles

Financiën en bestuur 

 • Bedrijfsvoering
 • Burgerparticipatie
 • Cultuur, monumentenzorg en cultureel beleid
 • Financiën
 • Grondzaken en grondexploitatie
 • Maatschappelijk vastgoed incl. onderwijshuisvesting
 • Regiozaken
 • Verkeer en mobiliteit

Dossiers:

 • Gemeentelijke deelnemingen (Alliander, BNG, Dunea)

Vertegenwoordiging in verbonden partijen:

 • Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)
 • Servicepunt71
 • Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Oegstgeester Lawn Tennis Club - Open commissie (onbezoldigd)

J. Versluis (Jeffrey), Gemeentesecretaris