Wat is het?

De Wet open overheid (de Woo) geeft iedereen het recht op toegang tot publieke informatie. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur.  Vanaf 1 mei 2022  moeten gemeenten (en andere overheden) nog meer publieke informatie actief openbaar maken.

De Wet open overheid heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. En de Woo moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie voor iedereen beter toegankelijk wordt, makkelijk vindbaar en uitwisselbaar is.

De Wet verplicht gemeenten en andere overheidsorganisaties om documenten actief openbaar te maken. Daarbij gaat het om elf zogenoemde informatiecategorieën: wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Wob/Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten.

Vaak is informatie dus al openbaar en te vinden via deze website of overheid.nl. Een Woo-verzoek is dan niet nodig.

Hoe werkt het?

Bent u op zoek naar informatie die u niet kunt vinden op onze website, via onze officiële publicaties of via navraag bij ons klantcontactcentrum (14 071)? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. 

  • Iedereen mag op de grond van de Woo vragen om informatie over bestuurlijke aangelegenheden bij de gemeente Oegstgeest openbaar te maken.
  • U geeft in uw verzoek duidelijk aan waarover u welke informatie wilt ontvangen.
  • U kunt een Woo-verzoek schriftelijk, digitaal of mondeling indienen. Wanneer u de aanvraag schriftelijk indient, stuurt u dit op naar Gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. U kunt ook een Woo-verzoek digitaal indienen. In dat geval bent u verplicht om het aanvraagformulier (met DigID) te gebruiken.
  • Per 1 mei 2022 kunt u ook contact op te nemen met onze Woo-contactpersoon om u te helpen bij de beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie. De Woo-contactpersoon kunt u per e-mail bereiken.
  • De gemeente kan vergoeding (leges) vragen voor kopieën, een uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document. Bij kleinere Woo-verzoeken brengen wij over het algemeen geen kosten in rekening.
  • De wettekst van de Wet open overheid kunt u hier vinden.

Hoe lang duurt het?

Wij besluiten binnen vier weken op uw verzoek. Wij mogen de beslissing met maximaal twee weken uitstellen.