De gemeente wil inwoners meer bij het beheer, het onderhoud en de inrichting van het groen betrekken. Als u belangstelling heeft voor het onderhoud van een gedeelte van het openbaar groen of een speeltuin in uw buurt, kunt u zich via het contactformulier aanmelden bij de gemeente. Niet alle gedeelten van het openbare groen komen in aanmerking voor dit zogenaamde zelfbeheer, hierover gaan wij met u in gesprek. Ook kan de gemeente vragen om het draagvlak in de buurt aan te tonen.

Voorwaarden voor zelfbeheer

Wanneer u toestemming van ons krijgt om een gedeelte van het openbaar groen te onderhouden zal de gemeente zelf geen onderhoud meer uitvoeren. Een uitzondering hierop vormen bomen en speeltoestellen; in verband met de veiligheid zal de gemeente deze altijd zelf onderhouden. Het eigendom van de openbare ruimte blijft altijd bij de gemeente liggen en de locatie blijft ook voor iedereen openbaar toegankelijk. Zowel gemeente als eigenaren van kabels en leidingen houden altijd toegang tot het betreffende deel van de openbare ruimte, bijvoorbeeld om een storing te kunnen oplossen.

Spelregels zelfbeheer

Op zelfbeheer zijn spelregels van toepassing.

De belangrijkste hiervan zijn:

  • U zorgt er voor dat er geen over het trottoir of de openbare weg hangend groen voorkomt
  • U gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen en houdt zich aan de Flora- en Faunawet
  • Wortels van bomen mogen niet worden afgekapt of op andere wijze beschadigd
  • U neemt alle geldende veiligheidsmaatregelen in acht bij het onderhoud aan de openbare ruimte ter voorkoming van ongevallen
  • U mag op eigen kosten nieuwe beplanting aanbrengen. Bij beĆ«indiging van het zelfbeheer worden de kosten hiervan niet vergoed
  • Objecten, houtopstanden (bomen) of terreinverharding mogen alleen met schriftelijke toestemming van de gemeente worden aangebracht. Bij objecten kan het bijvoorbeeld gaan om schuttingen, konijnenhokken, een bankje of speeltoestellen. In de meeste gevallen zullen wij geen toestemming hiervoor geven.