Bent u van plan uw woning te gaan verhuren voor kamerverhuur? Dan heeft u een omzettingsvergunning (onzelfstandig) nodig. Een omzettingsvergunning kunt u aanvragen door het onderstaande formulier in te vullen.

Voor een omzettingsvergunning (onzelfstandig) gelden de volgende voorwaarden:

 • De onzelfstandige woonruimte wordt door maximaal 1 persoon bewoond;
 • De geluidsisolatie is voldoende, waarbij is voldaan aan:
  • Bescherming tegen geluid van buiten
  • Bescherming tegen geluid van installaties
  • Beperking van de galm
  • Geluidswering tussen ruimten
 • De verhuurder stelt leefregels op en er is een aanspreekpunt voor omwonenden;
 • Er is geen sprake van bedrijfsmatige verhuur.

Overige voorwaarden kunt u terugvinden in de Huisvestingsverordening gemeente Oegstgeest 2022, Huisvestingswet 2014 en het vigerende bestemmingsplan. 

Hospitaverhuur (inwoning)

Indien u zelf in de woning woont waarin u één of meer kamers verhuurt ook wel hospita-verhuur of inwoning genoemd, hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Omzetting onzelfstandige woonruimte Organisaties

Behandelperiode

Voor de behandeling van de aanvraag voor een vergunning heeft de gemeente 8 weken. Dit kan met 6 weken worden verlengd.

Quotum

Indien er in de nabijheid van de woning waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft al sprake is van kamerverhuur kan dat een reden zijn om geen verdere kamerverhuur in deze omgeving toe te staan en de vergunning te weigeren. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien vergunningverlening ertoe zou leiden dat in een straat meer dan 5% van de panden bestaat uit onzelfstandige woonruimtes. In de winkelstraten De Kempenaerstraat, Geverstraat en de Terweeweg kan van dit percentage worden afgeweken.

Verder geldt dat woningen met onzelfstandige woonruimten niet in alle richtingen, horizontaal, verticaal en diagonaal minimaal worden gescheiden door ten minste twee woningen of panden die niet zijn omgezet in onzelfstandige woonruimten, dan wel door een onbebouwde tussenruimte van minimaal 10 meter.

Gebruiksmelding

Wanneer u 5 of meer kamers wilt gaan verhuren dan dient er ook een melding brandveilig gebruik te worden gedaan, ook wel de gebruiksmelding genoemd.  Dit kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl.

Leges

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omzettingsvergunning (onzelfstandig) bedragen in 2022 €876,15 (Verordening op de heffing en de invordering van leges Oegstgeest 2022).

Omgevingsvergunning

Het kan zo zijn dat wanneer u bepaalde bouwkundige werkzaamheden wilt verrichten u een omgevingsvergunning nodig heeft. Bij het wijzigen van een rijks- of gemeentelijk monument of strijdigheid met het bestemmingsplan is er doorgaans een omgevingsvergunning vereist. De vergunning hiervoor kunt u indienen via het omgevingsloket.

Wilt u eerst weten of u een vergunning nodig heeft? Dan kunt u via het omgevingsloket ook een vergunningscheck doen.

Sloopmelding

Onder slopen wordt verstaan: het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan. Bij verbouwingen kan er sprake zijn van gedeeltelijk slopen. In dat geval moet u een sloopmelding doen die kunt u doen via het omgevingsloket.