De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. De vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar. U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen, de eerstvolgende is donderdag 8 september om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Agenda vergadering donderdag 8 september

Vragen? Neem contact op met de secretaris.