Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Nieuw Rijnvaert met identificatiecode NL.IMRO.0579.BPNieuwRijnvaert-ON01, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 6 januari 2022 tot 17 februari 2022 ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen ook ter inzage via de landelijke site.

Het ontwerpbestemmingsplan Nieuw Rijnvaert is een nadere uitwerking van het voorontwerpbestemmingsplan dat is opgesteld op basis van de Nota van Uitgangspunten, zoals die zijn vastgesteld door de raad op 20 mei 2020 en het hierop gebaseerde uitgewerkt stedenbouwkundigplan. Voor het plangebied ‘Nieuw Rijnvaert’ is door de ontwikkelende partijen in nauwe samenwerking met de gemeenten Katwijk en Oegstgeest gekomen tot een gebiedsplan voor het project ‘Nieuw Rijnvaert’. De beoogde sfeer van de woningen en de openbare ruimte is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan ‘Nieuw Rijnvaert’ van 26 maart 2021.

Het plangebied van voorliggend ontwerpbestemmingsplan is gelegen in het noorden van de gemeente Oegstgeest. Aan de rand van de Rijnsburgse woonwijk Frederiksoord (gemeente Katwijk) en de Kamphuizerpolder (gemeente Oegstgeest). Het plangebied bestaat uit het beoogde woongebied Nieuw rijnvaert, een deel van de bestaande woningen aan de Valkenburgerweg (oost- en westzijde), de nieuwe brug ter hoogte van de Valkenburgerweg (westzijde) en de gronden waar groen en ontsluiting voorzien zijn (zuid(oost)zijde). De oppervlakte van het plangebied van het voorliggende ontwerpbestemmingsplan bedraagt circa 3 ha. De gehele ontwikkeling Nieuw Rijnvaert beslaat een oppervlakte van circa 9 ha.

Het plangebied van voorliggend ontwerpbestemmingsplan is als volgt begrensd:

  • Noordzijde: grens gemeente Oegstgeest en Katwijk;
  • Oostzijde: evenwijdig aan achterzijde percelen Rijnsburgerweg 59-65;
  • Zuidzijde: woning aan de Rijnsburgerweg 11, bedrijf aan de Langenakker 4 en Kamphuizerpolder;
  • Westzijde: Valkenburgerweg.

Zienswijzen

Gedurende deze termijn kan een ieder gemotiveerd zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dit kan mondeling, maar wij geven de voorkeur aan een schriftelijk zienswijze. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme zienswijzen nemen wij niet in behandeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de gemeenteraad van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, o.v.v. Z/21/141032/ zienswijze Nieuw Rijnvaert. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met een medewerker van Team Ruimte/ Beleid en Advies via het telefoonnummer 14071.

Stukken