Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 1e partiele herziening Poelgeest (Sportpark Overveer) met identificatiecode NL.IMRO.0579.1phBPPoelgeest-ON01, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van donderdag 8 juli tot en met woensdag 18 augustus 2021 ter inzage ligt.

Het plangebied betreft het Sportpark Overveer, gelegen in het noordoosten van Oegstgeest.

In september 2018 is het bestemmingsplan Poelgeest vastgesteld. In dit bestemmingsplan is de regeling met betrekking tot een verbod op kunstgrasvelden overgenomen uit het vorige bestemmingsplan Overveerpolder. Gebleken is dat het beoogde verbod niet juridisch afdoende was opgenomen in de regels van dit bestemmingsplan Overveerpolder en daarmee ook niet goed is verankerd in het

bestemmingsplan Poelgeest. De gemeente Oegstgeest heeft hiertoe juridisch advies ingewonnen om dit verbod alsnog juridisch-planologisch te borgen. Deze herziening regelt het verbod op de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden op de velden van het Sportpark Overveer.

Het ontwerpbestemmingsplan 1e partiele herziening Poelgeest (Sportpark Overveer) en de bijbehorende stukken zijn met ingang van donderdag 8 juli tot en met woensdag 18 augustus 2021 digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (te vinden onder identificatienummer NL.IMRO.0579.1phBPPoelgeest-ON01). Gedurende deze periode zijn de stukken op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur in te zien bij de welkomstbalie van het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest. Wij wijzen u er wel op dat de papieren versie minder gebruiksvriendelijk is dan de digitale versie en adviseren u het bestemmingsplan via ruimtelijkeplannen.nl  te raadplegen.

Zienswijzen

Tijdens deze termijn kan eenieder gemotiveerd zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dit kan mondeling, maar wij geven de voorkeur aan een schriftelijk zienswijze. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme zienswijzen nemen wij niet in behandeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de gemeenteraad van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, o.v.v. Z-21-146012 / Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 1e partiele herziening Poelgeest (Sportpark Overveer). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met een medewerker van Team Ruimte / Beleid en Advies.

Bijlage