Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat voor de warmtetransportleiding WarmtelinQ van Rijswijk naar Leiden een procedure voor een milieueffectrapport is gestart (MER-procedure). Hiervoor is een conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld.

Tijdens de periode van terinzagelegging (van vrijdag 3 juni tot en met donderdag 14 juli 2022) kan iedereen reageren op de concept-NRD door een zienswijze in te dienen. U kunt bijvoorbeeld aangeven of er naar uw mening onjuistheden in staan of dat er zaken en/of belangen over het hoofd worden gezien. Ook kunt u aangeven of naar uw mening nog een of meer andere tracévarianten moeten worden onderzocht. Natuurlijk kunt u ook andere relevante zaken naar voren brengen.