Het college heeft de door de accountant gecontroleerde jaarstukken 2021 vastgesteld en biedt deze aan de raad aan. De gemeenteraad stelt jaarlijks de jaarrekening en het jaarverslag vast. In het jaarverslag 2021 legt het college verantwoording af over de realisatie van de in de begroting 2021-2024 opgenomen beleidsdoelstellingen. In de jaarrekening 2021 legt het college verantwoording af over de realisatie van de in de begroting 2021-2024 opgenomen financiële budgetten. De jaarrekening kunt u online inzien.

Positief saldo

De jaarrekening sluit met een positief bruto saldo van € 5,0 miljoenen laat na diverse bestemmingen een voordelig nettoresultaat zien van € 3,7 miljoen. Dit wordt gestort in de Algemene reserve. In dit bruto resultaat zit een eenmalige vrijval van € 2,35 miljoen uit de risicoreserve grondexploitaties. Bij de bestemming van het resultaat zijn diverse budgetten van 2021 overgeheveld naar 2022 omdat er vertragingen waren in de bestedingen. Deze budgetten moeten alsnog worden uitgegeven in 2022. Dit gaat om € 1,3 miljoen aan nog uit te geven kosten.

Bespreking in de gemeenteraad

Op 21 juni 2022 wordt de jaarrekening besproken in de commissie Audit en op 7 juli 2022 zal de raad de jaarrekening 2021 vaststellen. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarstukken 2021.