Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘De Geesten’ met identificatiecode NL.IMRO.0579.BPDeGeesten-ON01, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 12 juni 2020 tot 24 juli 2020 ter inzage ligt.

Bestemmingsplangebied

Op 28 mei 2019 heeft de raad de Nota van Uitgangspunten Wilhelminapark en de Geesten vastgesteld. Om het gebied De Geesten te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen is voor dit gebied een voorbereidingsbesluit genomen door de raad op 13 juni 2019. Het voorbereidingsbesluit is in werking getreden op 14 juni 2019. en heeft een werkingsduur van een jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding. Het ontwerpbestemmingsplan De Geesten is gereed voor de wettelijke terinzagelegging, conform artikel 3.8 Wro en Afdeling 3:4 Awb.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal te vinden op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kan een papierenversie van het ontwerpbestemmingsplan gedurende deze termijn bij de receptie van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest worden ingezien. Wij wijzen u er wel op dat de papieren versie minder gebruiksvriendelijk is dan de digitale versie en adviseren u het bestemmingsplan via ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Zienswijzen

Tijdens deze termijn kan een ieder gemotiveerd zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dit kan  mondeling, maar wij geven de voorkeur aan een schriftelijk zienswijze. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme zienswijzen nemen wij niet in behandeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de gemeenteraad van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, o.v.v. Z/18/118551/ zienswijze De Geesten. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met een medewerker van Team Ruimte/ Beleid en Advies.