Gemeente Oegstgeest werkt hard aan een duurzaam en toekomstbestendig Oegstgeest. Per wijk bekijkt de gemeente welke mogelijkheden haalbaar, betaalbaar en passend zijn om over te gaan van aardgas naar duurzame energiebronnen, oftewel naar aardgasvrij verwarmen van gebouwen. Het gebruik van warmte van water uit de Klinkenbergerplas als warmtebron, ook wel aquathermie genoemd, leek een van de opties om omliggende wijken te verwarmen. De gemeenten Oegstgeest en Teylingen en het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzochten samen de haalbaarheid en kwamen tot de conclusie dat deze oplossing te kostbaar is. Vervolgonderzoek moet uitwijzen welke warmtebronnen wel in aanmerking komen voor de omliggende wijken. En of aquathermie op andere locaties wel een potentiële bron is.

De Morsebel en de dorpskern van Warmond liggen het dichtst bij de Klinkenbergerplas. Onderzocht is of deze wijken aangesloten zouden kunnen worden op een warmtenet met de Klinkenbergerplas als warmtebron. Deze mogelijkheid is getoetst op duurzaamheid, bereikbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid van de warmtebron. Een bijkomend effect van het toepassen van aquathermie is dat er een mogelijkheid is om de waterkwaliteit van de Klinkenbergerplas te verbeteren. Ook dit is meegenomen in het onderzoek.

Geschiktheid van de woningen

Aquathermie kan worden gebruikt als warmtebron voor een warmtenet met lage (35-45 graden) of midden temperatuur (45 tot 70 graden). Hiervoor is het wel nodig dat woningen voldoende geïsoleerd zijn om ze warm te krijgen. De woningen in Morsebel zijn grotendeels voldoende geïsoleerd of kunnen zonder te hoge investeringen geschikt gemaakt worden. Dit is onderzocht in het kader van de Transitievisie Warmte.

Resultaten van het onderzoek

Conclusie uit het onderzoek is dat het technisch mogelijk is om de warmte van de Klinkenbergerplas naar de wijken te transporteren. De Klinkenbergerplas biedt voldoende warmte om aquathermie toe te kunnen passen. Echter, het is een zeer kostbare oplossing. Dat komt door de infrastructuur die tussen de plas en de bestemmingen in ligt. Denk aan de N444 en de Haarlemmertrekvaart tussen de plas en Morsebel en de spoorverbinding tussen Warmond en de plas. Wat betreft de invloed op het water van aquathermie is gebleken dat dit slechts zeer plaatselijk de waterkwaliteit verbetert. Dit komt doordat de plas vrij groot en diep is en warmtewinning op beperkte plekken plaatsvindt.

Als vervolg op de uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek, wordt de afweging gemaakt welke alternatieve warmtebronnen mogelijk en haalbaar zijn voor deze twee wijken in Oegstgeest en Warmond. Voor de andere wijken in Oegstgeest zal op een nader moment worden onderzocht welke duurzame warmtebronnen, zoals aquathermie, beschikbaar, haalbaar en betaalbaar zijn.

Lees meer over de duurzame wijkgerichte oplossingen en bijbehorende tijdspaden in de Transitievisie Warmte.

*Wat is aquathermie?

Aquathermie is het verwarmen en koelen van gebouwen door het gebruik van warmte en koude uit oppervlaktewater (zoals bij Klinkenbergerplas), afvalwater of drinkwater. Deze bron van warmte is een duurzaam alternatief voor aardgas. Met een technische installatie wordt relatief warm water uit de plas gehaald. Deze warmte wordt in de bodem opgeslagen door middel van een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie. Een warmtenet transporteert de warmte naar de woningen. Met een (collectieve) warmtepomp wordt per woning of per groep van woningen de temperatuur verhoogd.

Het afgekoelde water gaat weer terug de plas in. Hierdoor wordt in de zomer de temperatuur van het water wat lager, wat mogelijk de vorming van blauwalg en botulisme kan tegengaan.