Sinds 6 november 2021 moeten bezoekers van cultuuraccommodaties, sportaccommodaties en binnensportlocaties een coronatoegangsbewijs (CTB) laten zien. Voor de horeca en sportkantines bestond deze verplichting al langer. Het controleren van het CTB kan een lastige klus zijn. Zeker voor organisaties die werken met vrijwilligers. Het Rijk heeft aan de Veiligheidsregio Hollands Midden, waar Oegstgeest onder valt, geld beschikbaar gesteld om organisaties te ondersteunen bij de controleplicht van het CTB. Voor Oegstgeest gaat het om € 46.000. De hierboven genoemde organisaties kunnen een bijdrage aanvragen. Het beschikbare bedrag wordt naar rato van de aanvragen verdeeld.

Doel van de bijdrage

De bijdrage is bedoeld om organisaties te ondersteunen bij de controle van het CTB. Bijvoorbeeld om de kosten te vergoeden die u maakt om werknemers en arbeidskrachten in te zetten die coronatoegangsbewijzen controleren. Denk aan het inhuren van een gastheer of gastvrouw of beveiligers. Ook kunnen middelen vergoed worden die de controle van het CTB bevorderen en makkelijker maken.

Voorwaarden bijdrage

Kosten gemaakt in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor een vergoeding in aanmerking. Alleen organisaties die werken in Oegstgeest én de plicht hebben om het CTB te controleren, kunnen een aanvraag indienen.

De volgende kosten komen in aanmerking voor een vergoeding:

  1. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
  2. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder punt 1;
  3. in geval van externe inhuur de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
  4. materiële kosten voor de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument;
  5. verschuldigde btw, voor zover deze verschuldigd is over de kosten die genoemd staan bij punt 1 tot en met 4.

Kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde BTW. Voor deze betaalde BTW kan geen beroep worden gedaan op het btw-compensatiefonds (zie kopje ‘kosten die niet vergoed worden’ onder 3).

Kosten die niet vergoed worden

  1. kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021;
  2. kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;
  3. kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat of recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Bijdrage aanvragen en verantwoorden

Vertegenwoordigt u één van de genoemde organisaties? Vraag de bijdrage dan aan door het declaratieformulier  in te vullen en bewijsstukken mee te sturen. Dit alles dient uiterlijk 7 januari digitaal bij ons binnen te zijn. Let op: u moet met bewijsstukken aantonen dat u de genoemde kosten gemaakt heeft. Dat kan door een betalingsbewijs of factuur mee te sturen. Als er eigen personeel extra ingezet wordt en dit gedeclareerd wordt, dan moeten we een kopie van de loonstrook ontvangen met een aansluiting van de berekening op de declaratie.

Heeft u vragen?

Bel dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur met telefoonnummer 14071 en vraag naar Arthur Koppejan, beleidsmedewerker sport en volksgezondheid. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier onder vermelding van ‘Aanvraag bijdrage CTB’.