Voor het gebied De Geesten (Overgeest en Endegeest) gaat een onafhankelijk Kwaliteitsteam met een integrale visie aan de slag om de waardevolle kwaliteiten van het gebied te behouden en te stimuleren. Dit doen zij door met initiatiefnemers al in een vroeg stadium in gesprek te gaan.

Ontwikkelingen worden op eenzelfde manier beoordeeld en gestimuleerd vanuit de vijf verschillende vakdisciplines die in het kwaliteitsteam zijn vertegenwoordigd:

Het team bestaat uit een architect, een stedenbouwkundige, een landschapsarchitect, een landschapsecoloog en een  cultuurhistoricus, tevens burgerlid.

Alle conceptontwerpen en ontwikkelingen in de Geesten worden altijd getoetst aan de Gebiedsvisie, het bestemmingsplan met het bijbehorende beeldkwaliteitsplan, de Welstandsnota en de Wet Natuurbescherming. De eerste bijeenkomst van het Kwaliteitsteam heeft inmiddels plaatsgevonden. Na een presentatie over het gebied hebben de leden een wandeling gemaakt over het terrein van De Geesten.

Het kwaliteitsteam vergadert voorlopig iedere maand en rapporteert regelmatig aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Oegstgeest.