• Home
  • Inwoners
  • Actueel
  • Nieuwsoverzicht
  • Mensen uit Oekraïne kunnen zich hier inschrijven / People from Ukraine can register here / Українці можуть зареєструватися тут

Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen zich sinds 11 maart inschrijven bij gemeente Oegstgeest. Als u zich inschrijft, geeft u dan het adres in Oegstgeest op waar u en uw gezins- of familieleden tijdelijk verblijven.

Als u zich in komt schrijven, neemt u dan uw paspoort of uw identiteitsbewijs mee. Dat hebben we echt nodig. Voor jonge kinderen zonder eigen identiteitsbewijs kunnen de ouders een eed of belofte afleggen, waarmee de gemeente de identiteit van de kinderen vaststelt. Uw kinderen schrijven we dan ook in. Dit is geen normale inschrijfprocedure en is alleen geldig voor mensen uit Oekraïne in de huidige omstandigheden. 
Gaat u bij iemand anders inwonen? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de hoofdbewoner. Zij kunnen meekomen bij de inschrijving.

Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (de registratie van alle inwoners van een gemeente). Zij doen dat in de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Na inschrijving krijgen zij ook een Burgerservicenummer (BSN).
Mensen die zich willen inschrijven moeten hiervoor zelf langskomen. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14 071 tussen 9.00-12.00 uur. 

Let op! Personen van wie we niet de identiteit kunnen vaststellen of van wie de gemeente niet kan constateren dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben, worden niet ingeschreven. Deze personen kunnen nog geen aangifte doen van verblijf en adres.

Wanneer u in de komende periode verhuist naar een andere verblijfplaats binnen Oegstgeest, dan moet u dit bij ons aangeven. U kunt hiervoor zonder afspraak langskomen bij het gemeentehuis. Verhuist u naar een andere gemeente in Nederland, dan moet u zich in die gemeente inschrijven (en wordt u automatisch uitgeschreven uit onze gemeente). Vertrekt u naar het buitenland? Dan moet u dat laten weten bij de gemeente waar u op dat moment ingeschreven staat.


People with Ukrainian nationality can register at the municipality of Oegstgeest from 11 March. When you register, state the address in Oegstgeest where you and your family or relatives are temporarily staying. Are you going to live with someone in their house? Then you need permission from the main resident. They can come with you when you register.

When you come to register, please bring your passport or proof of identity with you. We really need that. For young children without their own proof of identity, the parents can take an oath or promise, with which the municipality determines the identity of the children. We will then also register your children. This is not a normal registration procedure and is only valid for people from Ukraine under the current circumstances. 

Persons with Ukrainian nationality can be registered in the Municipal Personal Records Database (the registration of all residents of a municipality). They do this in the municipality where they (temporarily) reside. After registration, they also receive a Citizen Service Number (BSN). People who want to register must come by themselves. Make an appointment by phone   via telephone number 14 071 between 9.00-12.00 pm.

Pay attention please! Persons whose identity we cannot establish or if the municipality cannot establish that they have Ukrainian nationality, will not be registered. These persons cannot yet declare their residence and address.

If you move to another place of residence within Oegstgeest in the coming period, you must notify us. You can visit the town hall without an appointment. If you move to another municipality in the Netherlands, you must register in that municipality (and you will be automatically deregistered from our municipality). Are you going abroad? In that case, you must notify the municipality where you are currently registered.


Люди з українською національністю можуть зареєструватися в муніципалітеті Огстгест з 11 березня. Під час реєстрації вкажіть адресу в Oegstgeest, де ви та ваша родина чи родичі тимчасово перебуваєте. Ти збираєшся жити з кимось у їхньому будинку? Тоді вам потрібен дозвіл від основного мешканця. Вони можуть прийти з вами під час реєстрації.

Коли ви прийдете на реєстрацію, візьміть із собою паспорт або документ, що посвідчує особу. Нам це дуже потрібно. Для маленьких дітей без власного документа, що посвідчує особу, батьки можуть дати присягу або обіцянку, за допомогою якої муніципалітет визначає особу дітей. Тоді ми також зареєструємо ваших дітей. Це не звичайна процедура реєстрації і діє лише для громадян України за нинішніх обставин.

Особи з громадянством України можуть бути зареєстровані в муніципальній базі даних (реєстрація всіх жителів муніципалітету). Вони роблять це в муніципалітеті, де вони (тимчасово) проживають. Після реєстрації вони також отримують номер обслуговування громадян (BSN).
Люди, які хочуть зареєструватися, повинні прийти самі. Запишіться на прийом за телефоном   за номером телефону 14 071 з 9.00 до 12.00.

Будь ласка, зверніть увагу! Особи, особу яких ми не можемо встановити або якщо муніципалітет не може встановити, що вони мають українське громадянство, не будуть зареєстровані. Ці особи поки не можуть повідомити про своє місце проживання та адресу.

Якщо ви переїдете в інше місце проживання в межах Oegstgeest в найближчий період, ви повинні повідомити нас. Відвідати ратушу можна без запису. Якщо ви переїжджаєте в інший муніципалітет Нідерландів, ви повинні зареєструватися в цьому муніципалітеті (і вас автоматично знято з реєстрації в нашому муніципалітеті). Їдеш за кордон? У цьому випадку ви повинні повідомити муніципалітет, де ви зараз зареєстровані.