Op dinsdag 24 oktober 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Hollands Midden 2024-2028 namens alle gemeenten in Hollands Midden voor inspraak vastgesteld. Het college van Oegstgeest acht het van belang dat ook de inwoners van Oegstgeest attent worden gemaakt op deze nieuwe regiovisie en gebruik te maken van de mogelijkheid om te reageren op deze visie ter verbetering van de aanpak van huiselijk geweld.

Toelichting

Huiselijk geweld is het grootst geweldsprobleem in Nederland. Dit blijft vaak verborgen, terwijl huiselijk geweld grote gevolgen heeft voor alle betrokkenen die ermee te maken krijgen. Gemeenten stellen regelmatig een regiovisie op, om richting te geven aan de aanpak huiselijk geweld. De huidige regiovisie eindigt in 2023. Daarom is er een nieuwe regiovisie opgesteld.

De nieuwe regiovisie heeft als ambitie huiselijk geweld te voorkomen of zo vroeg mogelijk te signaleren en zo snel mogelijk te stoppen. De doelstellingen uit deze nieuwe regiovisie gaan over preventie en vroegsignalering, samenwerken en geweld duurzaam stoppen, en specifieke aandachtsgebieden. Hierin is speciale aandacht voor gendergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en complexe scheidingen.

Inzage

De Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Hollands Midden 2024-2028 is van dinsdag 14 november 2023 tot en met donderdag 21 december 2023 in te zien op het gemeentehuis van Oegstgeest. Digitaal is de regiovisie in te zien via www.leiden.nl/inspraak.

Inspraak

Gedurende de periode van de terinzagelegging kunnen inspraakreacties worden ingediend. Schriftelijke reacties kunt u sturen aan het college van de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC  Leiden of via www.leiden.nl/inspraak onder vermelding van ‘Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld’ en het zaaknummer (Z/23/3586918).