Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan met identificatiecode NL.IMRO.0579.BPHaarlemmertv3133-VO01, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van dinsdag 13 juli tot en met maandag 23 augustus 2021 ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied betreft de percelen aan de Haarlemmertrekvaart 31 en 33, gelegen in het noorden van Oegstgeest.

Inhoud van het Plan

In het plangebied wordt een bestaand bouwvlak gewijzigd en verplaatst zodat daar een woning kan worden gerealiseerd. De locatie is een deeluitwerking van de eerder vastgestelde Nota van Uitgangspunten voor het Ganzeneiland. De nieuwe woning zal aansluiten op bestaande bebouwing.

Ter Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan Haarlemmertrekvaart 31 en 33 en de bijbehorende stukken zijn met ingang van dinsdag 13 juli tot en met maandag 23 augustus 2021 digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (te vinden onder identificatienummer NL.IMRO.0579.BPHaarlemmertv3133-VO01). Gedurende deze periode zijn de stukken op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur in te zien bij de welkomstbalie van het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest. Wij wijzen u er wel op dat de papieren versie minder gebruiksvriendelijk is dan de digitale versie en adviseren u het bestemmingsplan via ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Inspraak

Tijdens deze termijn kan eenieder een reactie over het voorontwerpbestemmingsplan inbrengen. Dit kan mondeling, maar wij geven de voorkeur aan een schriftelijk inspraakreactie. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme reacties nemen wij niet in behandeling. Een inspraakreactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, t.a.v. Team Ruimte/ Beleid en Advies, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest o.v.v. voorontwerpbestemmingsplan Haarlemmertrekvaart 31 en 33. Voor het indienen van een mondelinge reactie maakt u een afspraak met een medewerker van Team Ruimte / Beleid en Advies.