Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest maakt bekend dat bij besluit van 29 juni 2020 een omgevingsvergunning is verleend om af te wijken van het bestemmingsplan ‘Nieuw-Rhijngeest Zuid’ met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Het verzoek om omgevingsvergunning heeft betrekking op het project ‘de bouw van een
bedrijfspand met laboratoriumfaciliteiten aan de Willem Einthovenstraat 13 te Oegstgeest’. De aanvraag is bij de gemeente bekend onder Olo nummer 4688853 en onder zaaknummer Z/19/128961.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen van vrijdag 1 mei 2020 tot en met donderdag 11 juni 2020. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ontvangen.

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage van donderdag 2 juli 2020 tot en met woensdag 12 augustus 2020. De stukken zijn op werkdagen van 9.00 uur tot 15.00 uur in te zien bij de welkomstbalie van het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest.

Een kennisgeving van de ter inzagelegging is eveneens te vinden op de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl) met identificatienummer NL.IMRO.0579.OVGALAPAGOS-VA01.

Tegen een verleende omgevingsvergunning die tot stand is gekomen met de uitgebreide voorbereidingsprocedure kunnen belanghebbenden, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep aantekenen bij de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit kan alleen als er tijdens de ter inzagelegging van het ontwerpbesluit zienswijzen zijn ingediend door deze belanghebbenden of als de belanghebbenden redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht.

Nadere informatie is te verkrijgen bij Team Vergunningen, via het algemene telefoonnummer 14071.