Storing afspraak maken

U kunt weer zelf online een afspraak maken. Helaas ontvangt u nog geen bevestiging van de gemaakte afspraak. Noteer deze dus zelf in uw agenda. Onze excuses voor het ongemak.

De adviesraad Sociaal domein heeft binnenkort een aantal vacatures!

De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Oegstgeest adviseert het college van burgemeester en wethouders actief en initiërend over het beleid rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Ook adviseert de adviesraad gevraagd en ongevraagd over diverse vraagstukken in het sociaal domein (bijv. rondom volksgezondheid, sport, ouderenzorg en (zorg)woningen).  De leden van de Adviesraad  komen gemiddeld 8 keer per jaar bijeen en er is tussentijds veel e-mail contact. De zittingsduur van de leden bedraagt vier jaar. Deze periode kan met vier jaar worden verlengd.

Samenstelling

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit acht leden, onder wie een voorzitter en een secretaris. Wegens het binnenkort ontstaan van diverse vacatures is de Adviesraad op zoek naar nieuwe leden.

Tijdsinvestering en vergoeding

De gemeente Oegstgeest zoekt actieve en betrokken kandidaten die bereid zijn om zich in te zetten voor de Adviesraad Sociaal Domein. Het gaat om tijd voor de voorbereiding en deelname aan de vergaderingen en werkbezoeken, maar ook voor het actief verzamelen van informatie over landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen, het raadplegen van de achterban en het gezamenlijk formuleren van adviezen. De tijdsbesteding kan per periode variëren. De leden ontvangen een vergoeding voor de bijgewoonde vergaderingen als bedoeld in de Verordening geldelijke voorzieningen raad- en commissieleden.  

Profiel leden

Voor de leden van de Wmo-adviesraad gelden de volgende vereisten:

  • Leden van de Adviesraad Sociaal Domein hebben bewezen kennis van dan wel praktijkervaring met het beleid en de uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, of de Participatiewet.
  • Leden hebben binding met Oegstgeest en hebben aantoonbaar binding met minimaal één van de doelgroepen.
  • Leden zijn niet werkzaam bij de gemeente Oegstgeest, samenwerkingspartners, of onderaannemers.
  • De leden kunnen luisteren en overleggen; ze zijn niet uit op eigen gelijk, maar zoeken een oplossing die voor iedereen acceptabel is. Verder durven ze zo nodig tegen te spreken, kunnen ze luisteren naar tegenargumenten en zo nodig eigen ongelijk inzien en toegeven.
  • Leden zijn bereid zich gemiddeld een aantal uur per maand in te zetten voor de Adviesraad Sociaal Domein. De tijdsbesteding kan per periode variëren.
  • De leden nemen actief en regelmatig deel aan de vergaderingen.

De Adviesraad Sociaal Domein streeft in zijn samenstelling naar voldoende kennis van en ervaring met de doelgroepen van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet zodat op een volwaardige wijze de verschillende doelgroepen door de raad vertegenwoordigd kunnen worden. Het gaat daarbij om het hebben van een actief netwerk met een of meer van de doelgroepen.

Procedure

U kunt tot 3 juli 2023 uw brief richten aan:

Het College van Burgemeester en Wethouders
t.a.v. de wethouder Sociaal Domein, de heer T.I.M. van Tongeren
Postbus 1270
2340 BG Oegstgeest

Bij voorkeur stuurt u uw brief per mail aan:  van.vliet@oegstgeest.nl onder vermelding van “sollicitatie Adviesraad Sociaal Domein”.

Op basis van de schriftelijke reacties wordt een selectie gemaakt van personen met wie de wethouder en de selectiecommissie een gesprek zullen hebben.

Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kunt u contact opnemen met:

Mevrouw (Marianne) Kooijmans, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein, sprui778@kpnmail.nl, 06 4299 58 33.

Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein