Wob-verzoek

  • E-mail pagina
  • Lees voor

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) uit 1980 regelt de openbaarmaking van informatie door de Nederlandse overheid.

Aanvraag

  • U kunt een Wob-verzoek zowel schriftelijk als mondeling indienen. Wanneer de aanvraag schriftelijk indient, stuurt u dit op naar Gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. U kunt ook een Wob-verzoek per e-mail. In dat geval bent u verplicht om het aanvraagformulier te gebruiken.
  • De gemeente kan vergoeding (leges) vragen voor het verstrekken van kopieën, een uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document. Bij Wob-verzoeken die betrekkelijk gering zijn, zullen over het algemeen geen kosten in rekening worden gebracht.
  • De wettekst van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunt u onder andere inzien op www.overheid.nl.

Op de grond van de Wet openbaarheid van bestuur mag iedereen vragen om informatie over bestuurlijke aangelegenheden bij de gemeente Oegstgeest openbaar te maken.

U moet in uw verzoek duidelijk aangeven voor welke informatie u een verzoek tot openbaarmaking indient. De gemeente moet binnen vier weken besluiten op uw Wob-verzoek. De gemeente mag de beslissing met maximaal vier weken uitstellen.

Vaak is informatie al openbaar en te vinden via deze website of www.overheid.nl. Een Wob-verzoek is dan niet nodig.