Rioolaansluiting

  • E-mail pagina
  • Lees voor

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en regenwater. Woningen en andere gebouwen hebben daarvoor een aansluiting op het gemeentelijk hoofdriool. De aansluiting wordt tot aan uw erfgrens door de gemeente aangelegd.

Een rioolaansluiting is een, door of in opdracht van de gemeente, tot stand gebrachte aansluiting (of een wijziging daarvan) van een perceel op de gemeentelijke riolering. Elke woning dient aangesloten te zijn op het gemeentelijk rioolstelsel. Het is de verantwoordelijkheid van degene die afvalwater wil lozen om de aansluiting op het riool te realiseren. De rioolaansluiting kan -uitsluitend op eigen grond- in eigen beheer worden aangelegd, in gemeentegrond zorgt de gemeente voor aansluiting op het rioolstelsel. Bij bouw of verbouw van een woning raden wij u aan om al in de ontwerpfase rekening te houden met de aansluiting op het gemeentelijk riool. Dit om onnodige werkzaamheden en extra kosten te voorkomen. De kosten voor aansluiting op het riool zijn voor rekening van de aanvrager.

Aanvragen

Een rioolaansluiting kunt u digitaal aanvragen via het contactformulier.  In de aanvraag moet u het volgende meesturen:

  • uw naam, adres en telefoonnummer voor overdag
  • het adres en kadastrale gegevens van het perceel waar de rioolaansluiting voor is
  • de aard en hoeveelheid af te voeren water
  • gegevens over de gewenste aansluiting
  • bouwtekeningen en/of situatieschets

Aanleg

Binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag wordt de situatie ter plekke bekeken. Op basis van het bezoek en het bestemmingsplan beoordeelt de gemeente of de aansluiting doorgevoerd wordt.  Eventueel wordt het Hoogheemraadschap om advies gevraagd.

Als de aansluiting tot stand kan worden gebracht, stelt de gemeente tekeningen op en berekent de kosten van de aanleg. De aanvrager ontvangt binnen 6 weken na het bezoek van de gemeente een rekening met het bedrag dat verschuldigd is voor het realiseren van de aansluiting. Mochten de kosten buitensporig hoog zijn, dan zoekt de gemeente in overleg met de aanvrager en het Hoogheemraadschap naar een andere passende oplossing. Dit overleg kan enige weken in beslag nemen. Na betaling begint de gemeente binnen 2 weken met de aanleg van de aansluiting.

De aanvrager mag voor de werkzaamheden ook een particulier bedrijf inhuren, mits toestemming is verleend door de gemeente.

  • De kosten voor aansluiting op het riool zijn voor rekening van de aanvrager.
  • De aanlegkosten zijn afhankelijk van de gewenste aansluiting. Deze aanlegkosten worden, bij uitvoering door de gemeente, vooraf begroot.